Jordet eller ujordet kontakt?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Jordet eller ujordet kontakt?Jordet eller ujordet kontakt?Lurer du på om du kan bruke ujordet støpsel i jordet kontakt, eller omvendt? <p>Du er ikke alene hvis du er forvirret over at noen kontakter er jordet, mens andre er ujordet. Bor du i et relativt nytt hus, er det kun jordede kontakter hele veien! Har du et eldre hus, kan det være ujordet i noen rom mens det er jordete kontakter i andre rom.</p><p>​Dersom det oppstår en jordfeil som medfører at metalliske deler av utstyr, rørsystemer eller andre konstruksjoner blir strømførende, kan det være farlig å berøre disse. Ved å koble disse delene sammen i et jordingsanlegg vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår en feil. På denne måten kan du unngå farlige situasjoner, som støt eller strømgjennomgang ved jordfeil. Det er derfor viktig at jordingsanlegget er i orden!<a href="/privat/se-også/Jording"> Les mer om jording>></a></p><blockquote dir="ltr" style="margin-right:0px;"><p><em><br><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Startsiden/ujorda%20stikk%20og%20st%c3%b8psel.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> Dette er en ujordet stikkontakt og et ujordet støpsel (Kl. 0). Utstyr med denne type støpsler har kun ett lag med isolasjon og har ingen ekstra beskyttelse mot berøringsfare ved en eventuell feil på utstyret. Det er ikke lenger tillatt med denne type beskyttelse på nytt utstyr.</em></p><p><em></em> </p><p><em></em> </p><p><em><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Startsiden/jorda%20stikk%20og%20st%c3%b8psel.jpg" alt="" style="margin:5px;" />Dette er en jordet stikkontakt og et jordet støpsel (Kl. I). Utstyr med denne type støpsler har også kun ett lag med isolasjon, men ved en eventuell feil på utstyret skal jordingen ivareta sikkerheten. Dersom noe av metallet på slikt utstyr blir strømførende, vil strømmen ledes til jord.</em></p><p><em></em> </p><p><em></em> </p><p><em><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Startsiden/eurostikk%20og%20st%c3%b8psel.jpg" alt="" style="margin:5px;" />Dette er en «eurostikkontakt» og et «eurostøpsel» (Kl. II). Utstyr med denne type støpsler har to lag med isolasjon, som normalt skal gjøre det umulig å komme i kontakt med deler som kan være strøførendeførende. Slikt utstyr er derfor ikke tilkoblet jord.</em></p><p><em><a href="/privat/se-også/Beskyttelsesklasser%20for%20elektrisk%20utstyr">Les mer om beskyttelsesklasser for elektrisk utstyr>></a></em></p></blockquote><p><strong></strong> </p><p><strong>Bruk av stikkontakter med og uten jord</strong><br>Det har ikke alltid vært slik at alle stikkontakter og utstyr har vært tilkoblet et slikt jordingsanlegg. Mange eldre boliger har oppholdsrom der kontaktene er uten jord. Dette var tillatt i tidligere regelverk og sikkerheten var basert på «ikke ledende omgivelser». Det vil si at rommet er bygget i isolerende materialer som vinyl og trematerialer, og at det ikke er metalliske konstruksjoner eller rørsystemer i rommet. Dette ble ansett som trygt, siden det var lite sannsynlig at du ville kunne berøre et elektrisk utstyr med feil, samtidig som du var i kontakt med noe annet som hadde forbindelse til jord. Dermed var det også liten risiko for å bli utsatt for strømgjennomgang.</p><p>Utendørs og i rom som bad, kjøkken, vaskerom etc. med rørsystemer eller andre konstruksjoner med kontakt til jord, skulle imidlertid kontaktene være jordet. Dette var fordi det var mer sannsynlig at du i disse områdene ville kunne berøre et elektrisk utstyr med feil, samtidig som du var i kontakt med noe annet som hadde forbindelse til jord. Dermed var det også større risiko for å bli utsatt for strømgjennomgang.</p><p>Kravene til jording av elektriske anlegg har imidlertid endret seg gjennom tidene. Fra slutten av 1990-tallet har det blitt benyttet stikkontakter med jord i alle rom, rett og slett fordi det er tryggere. Alle ledende rørsystemer og bygningskonstruksjoner skal også tilkobles jordingsanlegget. Dette kan omfatte vannrør, avløpsrør, ventilasjonsrør, stålkontruksjoner osv.</p><p><strong>Blanding av jordet og ujordet</strong><br>Det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr eller stikkontakter i samme rom eller område. Dette vil kunne føre til at du kan berøre et ujordet elektrisk utstyr som har en jordfeil, samtidig som du berører et jordet elektrisk utstyr. Da vil du bli jordforbindelsen mellom det utstyret som ikke er jordet, og det som er tilkoblet jord. Dermed vil du bli utsatt for strømgjennomgang.</p><p>Ett unntak fra dette kan være der det i eldre boliger er åpen løsning mellom kjøkken og stue, hvor det da er stikkontakter med jord på kjøkkenet og uten jord på stuen. Dette er greit, så lenge det er en viss avstand mellom stikkontaktene på kjøkkenet og stikkontaktene på stuen. Det bør minst være et par meter mellom disse.</p><p>Et annet unntak kan være der det skal monteres varmepumpe i et rom med ujordet stikkontakter, og tilkoblingen av varmepumpen skal skje innendørs gjennom stikkontakt og støpsel. Det kan da monteres en enkel jordet stikkontakt spesielt beregnet for varmepumpe i det aktuelle rommet. Denne skal merkes spesielt: "Bare for varmepumpe". Om mulig bør kontakten plaserers slik at det ikke er naturlig å benytte denne til andre funksjoner, f.eks. ved tak e.l. dersom tilkoplingsledning er lang nok. Kontakten skal fjernes dersom varmepumpe fjernes.<br> <br><strong>Kan jeg bruke utstyr med jordet støpsel, i rom med stikkontakter uten jord?</strong><br>I denne type rom er det i utgangspunktet tillatt å bruke utstyr med jordet støpsel (kl. I), altså beregnet for tilkopling til jordet stikkontakt. Men det forutsetter at rommet fremdeles regnes som et rom som tilfredsstiller kravet som gjaldt til «ikke ledende omgivelser» den gangen anlegget ble bygget. For eksempel at man ikke har lagt ned gulvvarme eller gjort andre ombygninger som gjør at rommet blir regnet som ledende omgivelser. Det er du som eier av anlegget som eventuelt må ta rede på om rommet fremdeles tilfredsstiller kravet til «ikke ledende omgivelser». </p><p>Men, hvis produsenten eller importøren av utstyret i sin brukermanual sier at utstyret MÅ tilkoples en jordet stikkontakt, kan ikke bruker av utstyret overprøve dette kravet uten å bryte med krav i forskrift om elektrisk utstyr (feu). Produsentens brukerinstrukser må i dette tilfellet følges.</p><p>Produsentens krav kan komme av at utstyret er avhengig av jordtilkopling for å bestå kravene i forhold til elektromagnetisk støy (EMC). Dersom dette kravet ikke blir overholdt, kan det medføre at utstyret ikke virker som det skal, eller at det skaper så mye elektromagnetisk støy at det forstyrrer annet elektrisk utstyr. Dette blir en stadig mer relevant problemstilling i dagens hjem, hvor vi har mye elektronisk utstyr som kan være følsomt for denne type støy.<br> <br><strong>Kan jeg bruke utstyr uten jordet støpsel, i rom med stikkontakter med jord?</strong><br>Utstyr med ujordet støpsel (Kl. 0) har en enkel isolering uten at berørbare metalldeler er tilkoplet til jord. Det er ikke lenger tillatt å omsette nytt utstyr i denne klassen, men mange har fortsatt slikt utstyr i bruk.</p><p>Denne type utstyr kan selvfølgelig brukes i rom med stikkontakter uten jord, så lenge rommet fremdeles tilfredsstiller kravet til «ikke ledende omgivelser». Men, det kan ikke uten videre brukes i rom med kontakter med jordforbindelse. Årsaken er at ved en eventuell jordfeil på utstyret kan berørbart metall bli spenningsførende. Når man da er omgitt av annet utstyr eller bygningsdeler som er koplet til jord, er det en fare strømgjennomgang hvis man berører flere ting samtidig.<br>For å bruke slikt utstyr med ujordet støpsel i rom med stikkontakter med jord, må derfor utstyret bygges om med dobbel isolering (kl. II). Dette er nok mest aktuelt for gamle smijernslamper eller tilsvarende, og jobben må utføres av fagfolk.</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn elektriker der du bor>></a></p><p>Gamle dekorative lampetter av tre med ujordet støpsel, og som ikke har noe berørbart metall kan koples til i stikkontakter med jord uten å bygges om. Men støpselet må byttes til en jordet type, og du må forsikre deg om at lampen, ledninger og pæreholder er i god stand.</p><p>Utstyr som er dobbeltisolert og dermed har påmontert et «eurostøpsel», kan også brukes i rom med stikkontakter med jord. Dette fordi sikkerheten er ivaretatt gjennom selve konstruksjonen av utstyret. <br> <br><strong>Fare for strømgjennomgang</strong><br>Statistikken for de siste årene viser heldigvis at det er sjelden at noen omkommer eller blir alvorlig skadet av strømgjennomgang i hjemmet. Imidlertid finner Det lokale eltilsyn (DLE) hvert år flere tusen feil i norske hjem, relatert til jording. Dette er feil som potensielt kan utgjøre en fare for strømgjennomgang. </p><p>Et eksempel på dette finner vi i august 2000, da en 76 år gammel kvinne ble utsatt for strømgjennomgang på kjøkkenet ved berøring av ei lampe. Dette var ei eldre bordlampe med berørbart metall, som var påmontert jordet plugg uten at selve lampa var jordet. Samtidig hadde det oppstått en jordfeil på lampa. Kvinnen tok tak i lampa samtidig som hun hadde et «godt tak» i brødristeren. Hun ble da utsatt for strømgjennomgang og fikk ikke løsnet grepet. I forsøk på å komme seg løs fikk hun skade på fingrer og falt på gulvet. Det gikk heldigvis bra med kvinnen, men hun lå på sykehus i to døgn til observasjon.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2001-05%20Elsikkerhet%2059.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Denne hendelsen er beskrevet i nyhetsbladet Elsikkerhet, nr. 59</a><br><a href="/privat/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader">Les mer om elulykker og strømskader>></a></p><p><span><strong>Jordfeilbryter</strong><br>En jordfeilbryter skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. På denne måten beskyttes du mot støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Jordfeilbryteren vil også beskytte mot brann som kan oppstå dersom jordfeilstrømmen blir stor. Én gang i året bør du teste jordfeilbryteren. <a href="/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryteren">Her ser du hvordan du gjør det>></a></span></p><blockquote dir="ltr" style="margin-right:0px;"><p><span><strong>Ønsker du å vite mer?</strong> </span></p></blockquote><ul><ul><li><span><a href="/privat/kjøpe-hus/elanlegget">Alt om elanlegget hjemme hos deg>></a></span></li><li><span><a href="/privat/se-også/Sikringsskapet">Hjertet i elanlegget er sikringsskapet>></a></span></li><li><span><a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet">Jevnlig elkontroll er lurt og kan gi forsikringsrabatt>></a></span></li><li><span>​<a href="/privat/se-også/Stikkontakter%20og%20støpsler">Sjekk støpsler og stikkontakter jevnlig for varmgang>></a></span></li></ul></ul>


logo.gif

 

 

 

 

Hvitevarerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Skjøteledningerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Downlightshttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Varmeovner og varmetepperhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper
Komfyr og platetopphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Lyse Elnett AS
Postboks 8124
4069 Stavanger