Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjonEn samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav. <p><strong>​Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 1999, plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som er gjort og går god for at alt er utført i tråd med forskriftene:</strong></p><ul><li>Samsvarserklæringen utstedes av installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget. </li><li>Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. </li><li>Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid<strong>.</strong> </li><li>Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale elektrisitetstilsynsets (DLE) kontroll av anlegget, feks. i <a href="http://boligmappa.no/">boligmappa.no</a></li></ul>Om samsvarserklæringen<p><strong>Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav</strong>. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. </p><p><strong>Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger: </strong></p><ol><li>Anleggsadresse</li><li>Hvilken installasjonsvirksomhet som har forestått arbeidet.</li><li>Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.</li><li>En beskrivelse av de utførte arbeidene. </li><li>Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet.</li><li>En erklæring om at de utførte arbeidene oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.</li><li>Dato, navn og underskrift til ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.</li></ol><p>Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i <span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"></font></span><a href="http://lovdata.no/for/sf/jd/td-19981106-1060-004.html#12" target="_blank">Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 og 13.</a></p>Om dokumentasjonen<p>I tillegg til samsvarserklæringen skal installasjonsvirksomheten utarbeide <strong>underlagsdokumentasjon</strong> som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Omfanget av dokumentasjonen vil være avhengig av type anlegg, omfanget av installasjonsarbeidene og på hvilke tidspunkter arbeidene er utført. <strong>Generelt vil dette kunne omfatte følgende dokumentasjon:</strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Rapport fra risikovurdering </strong>er en beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal i tillegg beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.</p><p><strong>Rapport fra sluttkontroll</strong> er dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.</p><p><strong>Kursfortegnelse i sikringsskapet</strong> er en beskrivelse av hvilke deler av anlegget de ulike kursene forsyner. Det skal opplyses om tekniske spesifikasjoner for kursene slik som f.eks. anvendte sikringsstørrelser, ledningstverrsnitt etc.</p><p><strong>Dokumentasjon på skjulte oppvarmingssystemer </strong>inkluderer varmekabler og varmefolie. Dokumentasjonen skal inneholde teknisk informasjon om varmelementene, plassering av disse og en brukerveiledning for oppvarmingssystemet.</p><p><strong>Dokumentasjon på lavvolt innfelt belysning </strong>inkluderer informasjon om plassering av transformatorer.</p><p><strong>Utstyrsdokumentasjon </strong>kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget som f.eks. termostater, varmeovner og lamper. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg etc.</p>5 sikre - boligdokumentasjon<p>Bransjeforeningen NELFO har utviklet et sett med skjemaer som angir minimumskravet til denne typen dokumentasjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har akseptert fem sikre dokumentasjoner som tilfredsstillende dokumentasjon for boliginstallasjoner. </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>De fem sikre omfatter følgende forhold:</strong></p><ul><li><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-05%20Vedlegg%201-Samsvarserkl%c3%a6ring%20R1v3_2N%c2%a9NELFOx.pdf" target="_blank">Samsvarserklæring</a> </li><li><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-05%20Vedlegg%202-Risikovurdering%20R1V3_2N%c2%a9NELFOx.pdf" target="_blank">Rapport fra risikovurdering</a></li><li><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-05%20Vedlegg%203-Sluttkontroll%20R1V3_2N%c2%a9NELFOx.pdf" target="_blank">Rapport fra sluttkontroll</a></li><li><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-05%20Vedlegg%204-Kursfortegnelse%20R1v3_2N%c2%a9NELFOx.pdf" target="_blank">Kursfortegnelse</a></li><li>Utstyrsdokumentasjon* </li></ul><p><em>*Utstyrsdokumentasjon kan i denne sammenheng være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer, montasje- og brukerveiledninger etc.</em></p><p><strong>For nye boliger skal det også finnes en bruksanvisning for den elektriske installasjonen </strong>som beskriver bruk, vedlikehold og mulige begrensinger for bruken.</p>Oppbevaring av samsvarserklæring og dokumentasjon<p><strong>Eier av anlegget plikter til enhver tid å bevare samsvarserklæringer og dokumentasjon helt til anlegget måtte bli fysisk fjernet. </strong>Dette er beskrevet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 13. Det er derfor viktig at eier av anlegget påser at denne typen dokumenter blir mottatt og ivaretatt når elektrikeren er ferdig med sine arbeider. Tips! Du kan få elektrikeren til å legge den i boliggmappa di.</p><ul><li>På <strong>nye anlegg </strong>vil eier normalt få dokumentene overlevert direkte fra elektriker eller utbygger. </li><li>For <strong>mindre jobber </strong>er det vanlig at installasjonsvirksomheten sender ut dokumentene med posten, f.eks. sammen med fakturaen eller per epost, minnepenn e.l. </li><li>Dokumentene kan også lagres på en nettside som eier har tilgang til som f.eks. boligmappa.no.  </li><li>Det kan også være at dokumentasjonen ligger i en plastlomme på innsiden av skapdøren på sikringsskapet.</li></ul><ul><li>Informasjon som er spesielt viktig for eier/bruker, og som er avgjørende for å ivareta sikkerheten i anlegget, skal gjøres kjent for eier/bruker på en hensiktsmessig måte. </li><li>Dokumentene skal uansett format være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelser og ved Det lokale elektrisitetstilsynets kontroll av anlegget. </li><li>Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved eventuelle reklamasjoner på de utførte installasjonsarbeidene. </li></ul>Informasjon og innlogging til Boligmappa.no<p>Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Slik et servicehefte for bilen følger bilen, følger Boligmappa boligen. Det betyr at den kun er tilgjengelig for den som eier boligen. Når du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til. Dermed har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig. <br> <br>Boligmappa.no er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang på viktig boligdokumentasjon. Bak boligmappa.no står blant annet Nelfo (foreningen for EL-og IT-bedriftene i Norge) Rørentreprenørene Norge (Landsforeningen for rørleggerne), og Ambita AS som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. </p><p>Håndverkere kan sende dokumentasjon direkte til Boligmappa.no. Du logger deg inn til din boligmappe med BankID. </p><p><a href="http://boligmappa.no/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Gå til boligmappa.no>></a></p><p> </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Sikringen løser seg ofte uthttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte ut

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/10%20elsikreTi elsikre råd_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selvHva kan du gjøre selv?_self0
/privat/verdt-%C3%A5-vite/bekymringsmeldinger_self0
/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo