Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og reglerProsjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Her finner du informasjon om de delene av dette regelverket som er relevant for deg som privatperson.<p><strong>Lover<img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Regelverk.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></strong><br>En lov vedtas av stortinget og består av flere lovbestemmelser som har til hensikt å virke atferdsdirigerende og konfliktløsende. Lovene inneholder også straffebestemmelser som legges til grunn når noen skal straffedømmes for brudd på loven eller tilhørende forskrifter. De fleste lover er fritt tilgjengelige på lovdata.no, og nedenfor finner du en liste over aktuelle lover med tilhørende linker.</p><p><strong>Forskrifter</strong><br>Mange lover er relativt generelle og gir derfor åpning for at forvaltningsapparatet kan utferdige mer utfyllende forskrifter. Sentrale forskrifter kan for eksempel gis av Kongen i statsråd, et departement eller et direktorat. Forskriftene inneholder altså flere utfyllende regler som beskriver hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås. De fleste forskrifter er fritt tilgjengelige på lovdata.no, og nedenfor finner du en liste over aktuelle forskrifter med tilhørende linker.</p><p><strong>Veiledninger og normer/standarder</strong><br>En forskrift kan igjen ha tilhørende veiledning som utdyper reglene i forskriften. Forskriftene kan også vise til normer som beskriver hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. Forskriftene, med veiledning og de normene det vises til, viser samlet sett til det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Det er imidlertid bare forskriften som er juridisk bindende. Løsninger som avviker fra veiledninger og normer vil derfor kunne benyttes forutsatt at den valgte løsningen oppnår minst samme sikkerhetsnivå som om veiledningene og normene hadde blitt benyttet. Avvikende løsninger fra veiledninger og normer skal begrunnes og dokumenteres.</p><p>I tillegg til de normene som forskriftene viser til finnes det også bransjestandarder, spesifikasjoner, guider osv. som inneholder mer detaljerte og konkrete løsningsbeskrivelser basert på aktuelle forskrifter og normer. I likhet med normene er det frivillig å benytte seg av disse. </p><p>Begrepene norm og standard er synonyme. Det er Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) som fastsetter elektrotekniske normer (standarder) i Norge. NEK er også det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Gjennom Norges medlemskap i CENELEC er vi forpliktet til å implementere alle Europanormer fra CENELEC som norske elektrotekniske normer (NEK EN). </p><p>Normer, standarder, spesifikasjoner, guider etc. er ikke fritt tilgjengelig på internett, men kan kjøpes i trykte eller elektroniske utgaver ved henvendelse til standard.no. En beskrivelse av aktuelle normer finner du nedenfor.</p>Lover<p><strong>Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)</strong></p><p>Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) er loven som regulerer hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/all/hl-19290524-004.html" target="_blank">LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)</a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) </strong></p><p>Loven regulerer offentliggjøring av forvaltningsdokumenter for pressefolk og andre som ikke er part i en konkret sak. </p><p>Formålet med loven er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpne og gjennomsiktige for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltagelsen, rettstryggheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. </p><p>Loven skal og legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060519-016.html&emne=OFFENTLEGLOV%2a&&" target="_blank">LOV 2006-05-19 nr16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) </a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)</strong> </p><p>Loven regulerer i første rekke saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen. </p><p>I tillegg inneholder loven en bestemmelse om generell veiledningsplikt for forvaltningen (§ 11) og bestemmelser om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som handler på vegne av stat eller kommune (§§ 13-13f).</p><p>Forvaltningsloven gjelder, når ikke annet er bestemt, for all virksomhet som drives av organer for stat eller kommune. Dessuten gjelder den når private utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, jfr. § 1</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV%2a&&" target="_blank">LOV 1967-02-10 nr. 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)</a></p>Forskrifter<p><strong>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)</strong></p><p>Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg (opptil 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning) og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.</p><p>Særlig viktig er det å merke seg § 9. Den beskriver at eier og bruker av anlegg som omfattes av forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften, samt at ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. </p><p>Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981106-1060.html" target="_blank">FOR 1998-11-06 nr 1060: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg</a></p><p> </p><p><strong>Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)</strong></p><p>Formålet med forskriften at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Forskriften stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter og markedsfører elektrisk utstyr og materiell. Herunder også opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriell tilbys</p><p><a href="https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1598">FOR 2017-10-10 nr 1598: Forskrift om elektrisk utstyr</a></p><p><br><strong>Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet </strong><br>Forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. Med dette menes at apparater og faste installasjoner skal ha evne til å virke tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for andre apparater og faste installasjoner i dette miljøet.</p><p>Forskriften stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter og markedsfører slike apparater, samt til de som eier, bruker, prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av faste installasjoner som omfattes av forskriften</p><p><a href="https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1597" target="_blank">FOR-2017-10-10 nr 1597 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet</a></p><p> </p><p> </p><p><strong>Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)</strong></p><p>Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med <em>foretak </em>menes også underenheter til et foretak.</p><p>Formålet med forskriften er å forhindre at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr fører til skade på liv, helse og materielle verdier. Ved å stille krav om kvalifikasjoner til de som skal arbeide med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr vil man sikre at arbeidet gjøres på en slik måte at anleggene og utstyret oppfyller kravene som følger av de tekniske forskriftene. Forskriften skal samtidig bidra til at den som utfører arbeidet er i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet. </p><p>Forskriften regulerer også yrkeskompetanse for EØS-statsborgere med utdannelse og yrkeserfaring i andre EØS-land. </p><p>For eier og bruker av elektrisk anlegg og utstyr er det viktig å merke seg at forskriften regulerer hvem som har lov å utføre arbeider på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. FEK § 6 med veiledning handler om hva du som ikke-faglært kan utføre av arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg.</p><p>FEK trådde i kraft 1. juli 2013 og erstattet da forskriftene Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (FRE).</p><p><a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739" target="_blank">FOR 2013-06-19 nr 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr</a></p>Normer<p><strong>NEK 399 - Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett</strong><br>NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.</p><p>Formålet med normen er å til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.</p><p>Normen gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger.</p><p>Les mer på <a href="http://www.nek399.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.nek399.no</font></span></a> </p><p>​</p><p><strong>NEK 400 – Elektriske Lavspenningsinstallasjoner<br></strong>NEK 400 er en av de mest sentrale normene innfor elektriske lavspenningsanlegg. Dette er en samling av flere delnormer hvor hver delnorm (bortsett fra normene i del 8 som er rent nasjonale) er forankret i tilsvarende internasjonal norm fra CENELEC og/eller IEC. </p><p>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Denne normen legges derfor til grunn for utførelse av de fleste lavspenningsanlegg. </p><p>Les mer på <a href="http://www.nek400.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.nek400.no</font></span></a> </p><p><a href="/privat/se-også/Bolignormen">Les mer om "bolignormen" i NEK 400 >></a></p><p> </p><p><strong>NEK 405 – Elkontroll og termografering</strong><br>Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner er en tjeneste markedet og samfunnet har stor nytte av. Mange branner er forårsaket av elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dersom feil kan oppdages og utbedres, og feil bruk forebygges, uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier spares.</p><p>NEK 405 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.</p><p>Normsamlingen inneholder følgende delnormer:</p><p>NEK 405-1 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av elektrotermografi.</p><p>NEK 405-2 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av, kontroll med elektriske lavspenningsinstallasjoner og elektrisk utstyr i bolig.</p><p>NEK 405-3 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av, kontroll med elektriske lavspenningsinstallasjoner og elektrisk utstyr i næringsbygg.</p><p>NEK 405-4 fastsetter krav til kontrollforetak som skal forestå kontroll av elektriske installasjoner i henhold til NEK 405-serien.</p><p>NEK 405-10 fastsetter krav til elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.</p><p>Les mer på <a href="http://www.nek405.no/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.nek405.no</font></span></a> </p>For virksomheter<p>For deg som driver en virksomhet er det flere lover og regler om elsikkerhet du bør kjenne til. <strong>Internkontrollforskriften </strong>sier at alle virksomheter skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.</p><ul><li><a href="/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om lover og regler for bedrifter</a></li><li><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om lover og regler for elbransjen</a></li></ul>Relevante linker<ul><li><div><a href="http://www.lovdata.no/" target="_blank">Lovdata</a></div></li><li><div><a href="http://www.standard.no/" target="_blank">Standard Online</a></div></li><li><div><a href="http://www.cenelec.eu/" target="_blank">European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)</a></div></li><li><div><a href="http://www.iec.ch/" target="_blank">International Electrotechnical Commission (IEC)</a> </div></li></ul>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selvHva kan du gjøre selv?_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo