Elektriske produkterhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkter/Elektriske produkterElektriske produkterAlle elektriske produkter skal være sikre å bruke, men det er begrenset i hvilken grad sikkerheten kan bygges inn i produktet. Vi gir deg noen tips som kan hjelpe deg når du kjøper og bruker elektriske produkter.<p>Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er produsentens eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Likevel er det viktig at du som forbruker er bevisst på innkjøp, bruk og vedlikehold av produktene.</p>Tips & råd for riktig bruk<ul><li>Kontroller at produktet er <strong>CE-merket</strong>.</li><li>Elektriske produkter må <strong>kun brukes innen de områder de er konstruert for</strong>. Produkter som er beregnet på innebruk må f.eks. ikke brukes ute.</li><li>Ikke overse <strong>bruksanvisningen</strong>! Den kan inneholde opplysninger som er vesentlige for sikkerheten. </li><li>Sett deg nøye inn i hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. <strong>Bruk og vedlikehold </strong>skal alltid skje i tråd med produsentens anvisninger.</li><li>Du må følge <strong>produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til </strong>elektriske produkter.</li><li>Ikke monter et elektrisk produkt som det <strong>ikke er tillatt å montere selv</strong> eller hvis du ikke er sikker på hvordan du skal gjøre det. </li><li>Du må gjøre deg kjent med blant annet eventuelle<strong> merkebestemmelser og avstandskrav for plassering og bruk</strong> av de elektriske produktene som benyttes. Dette er spesielt viktig for varme- og belysningsprodukter.</li><li>Sjekk<strong> merking</strong> av produkt, forpakning eller hylle når du kjøper elektrisk materiell. Materiell som er ment for forbruker og er beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg skal installeres av fagfolk. Dette skal du få informasjon om i butikken før kjøp.</li></ul><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110114-0036.html" target="_blank">Kravene til sikkerhet er i hovedsak angitt i forskrift om elektrisk utstyr.</a></p>CE-merking<p>CE-merket er et tegn på at det dokumenteres at produktet oppfyller sikkerhetskravene. Det gir allikevel ikke deg noen garanti for at produktet er sikkert. Det er viktig at forbrukerne ikke oppfatter CE-merket som en garanti for at produktet er sikkert. Merket er kun produsentens egen bekreftelse overfor myndighetene på at selve produksjonen og dokumentasjonen av denne er i henhold til regelverket.</p><p>For mer informasjon kan du lese om markedskontroll i listen til høyre.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-07%20Vedlegg%201-Faktaarkce.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Faktaark om CE-merking fra DSB.</a></p>Nemko-godkjenning<p>​Før ordningen med CE-merking og samsvarserklæring ble innført i 1991 ble godkjente produkter merket med N (med ring rundt). Selv om godkjenningsordningen ikke lenger er virksom, vil vi i mange tilfeller finne et Nemko-merke. Det er fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av utstyret de lager. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes. </p>Netthandel<p>Nesten dobbelt så mange nordmenn handler på nettet sammenliknet med gjennomsnittet i Europa. <br><strong style="text-decoration:underline;">Vi handler også elektriske produkter på nett, og det skaper noen utfordringer:</strong></p><ul><li>Du får ikke sjekket produktet fysisk før du kjøper det.</li><li>Du er importør når du handler en vare utenfor Norge og får den sendt hit.</li><li>Reklamasjon kan være en utfordring. Mange av nettbutikkene er små selskaper som ikke er kjent med hvilke krav som gjelder import og salg av elektriske produkter. De har heller ikke mulighet til å ha samme kvalitetskontroll på sine produkter. </li></ul><p><strong>Vær kritisk når du handler på nett! </strong>Sørg for at dokumentasjon leses før du handler, og dette er spesielt viktig når du handler utenlands. Du bør forsikre deg om at du kjøper et trygt elektrisk produkt som du har lov til å bruke i Norge. </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Sikringen løser seg ofte uthttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte ut
Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrBeskyttelsesklasser for elektrisk utstyr
Nattmatapphttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/Brannfellene_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Utrygge%20produkterUtrygge produkter_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo