Det lokale eltilsynhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/Det lokale eltilsynDet lokale eltilsynDet lokale eltillsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.<p>Alle nettselskaper er, med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE), ved nettselskapet, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE kan på sin side velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre deler av tilsynsarbeidet. </p><p>Arbeidet som utføres av DLE finansieres gjennom den årlige inntektsrammen som nettselskapene tildeles av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det er altså nettleien som skal sørge for at DLE har de nødvendige ressurser til å utføre de lovpålagte oppgavene. Dette betyr at en del av inntektene nettselskapet har på nettleien skal brukes til å finansiere arbeidsoppgavene til DLE. </p>Hvilke oppgaver har DLE?<ul><li>Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i <strong>nye og gamle boliger og fritidsboliger</strong>.</li><li>Utføre tilsyn med <strong>virksomheter</strong> med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.</li><li>Utføre tilsyn med <strong>elvriksomheter (elektroinstallatører)</strong> som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. </li><li>Utføre tilsyn med <strong>institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr</strong> for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.</li><li>Utføre tilsyn med <strong>virksomheter som omsetter elektrisk utstyr</strong> for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).</li><li><strong>Bistå politiet</strong> ved brann- og ulykkesetterforskninger.</li><li><strong>Tilby informasjon og råd</strong> til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.</li></ul><p>Med utgangspunkt i årlige instrukser fra DSB, og lokale risikovurderinger, utarbeider DLE hvert år planer for tilsynsarbeidet. DLE er pålagt å rapportere til DSB om de planlagte tilsynsaktivitetene og resultatet av tilsynsarbeidet. Oppgavene ovenfor vil være en del av den årlige tilsynsplanen. DLE er også pålagt å samarbeide med, og koordinere sitt tilsyn med, andre HMS-etater som f.eks. Arbeidstilsynet og Brann- og feievesenet. I de fleste fylker er det opprettet lokale/regionale samordningsgrupper under ledelse av Arbeidstilsynet.</p>DLE som en del av offentlig forvaltning<p>DLE er å regne som en del av den offentlige forvaltningen og er forvaltningsmessig underordnet DSB, som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet. Dette betyr at DLE må forholde seg til bestemmelsene i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven. Lovverket stiller blant annet krav til habilitet, saksbehandling, arkivering og rett til innsyn i saksdokumenter. Nedenfor følger en beskrivelse av hierarkiet i forvaltningen av elsikkerhet. </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Justis- og beredskapsdepartementet</strong><br style="text-decoration:underline;">Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. Departementet har blant annet ansvar for forvaltningsoppgaver som berører enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner, kommuner og statlig virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</p><p><strong style="text-decoration:underline;">Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)</strong><br style="text-decoration:underline;">DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risiko og skadefare i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Ett av ansvarsområdene til DSB er å være forvaltningsstyresmakt for sikkerhet ved elektriske anlegg og av elektrisk utstyr. DSB sitt tilsyn med elsikkerhet omfatter både installasjon og drift av elektriske anlegg, samt markedskontroll av elektriske produkter. DSB legger i denne forbindelse føringer på Det lokale eltilsyn (DLE). DSB er klageinstans for vedtak fattet av DLE og har mulighet til reise sak om bruk av sanksjonsmidler overfor tilsynsobjekter som ikke etterkommer pålegg fra DLE.</p><p><strong style="text-decoration:underline;">Det lokale eltilsyn (DLE)</strong><br style="text-decoration:underline;">DSB har delegert ansvaret for utførelse av tilsyn til DLE som administrativt er underlagt nettselskapet. Under tilsyn utført av DLE kan det avdekkes avvik fra relevante forskrifter som gjør det nødvendig å pålegge tilsynsobjektet å utbedre disse. DLE har myndighet til å gi slike pålegg som er et enkeltvedtak i juridisk forstand. Før det fattes vedtak om utbedring skal imidlertid tilsynsobjektet ha fått en skriftlig tilsynsrapport og et varsel om vedtak. Tilsynsobjektet skal på denne måten få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarselet innen en angitt frist.</p><p><strong style="text-decoration:underline;">Sakkyndige selskaper</strong><br style="text-decoration:underline;">DLE har muligheter til å kjøpe kontroll- og informasjonstjenester av sakkyndige selskaper som da foretar den praktiske utførelsen av tilsyns- og informasjonsarbeidet etter fullmakt fra DLE. Etter utførte tilsyn kan det sakkyndige selskapet sende tilsynsrapport og varsel om vedtak til tilsynsobjektet. Dersom det sakkyndige selskapet innen angitt frist ikke får tilbakemelding på utbedring av påpekte avvik, eller mottar kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, skal saken overføres til DLE for videre oppfølging.</p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/privat/se-også/Vi%20kommer%20på%20besøk_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo