Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?Det kan være mange årsaker bekymring for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om det elektriske anlegget hjemme er i orden eller om du har elektrisk utstyr som ikke virker som det skal? <p>​<strong>Alle </strong><strong>som eier og bruker elektriske anlegg og elektrisk utstyr selv er ansvarlig for at dette er i orden og brukes på en forsvarlig måte. </strong>Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor og sørge for nødvendig tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg selv eller andre, kan du dele din bekymring med Det lokale eltilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.</p>Er du bekymret for ditt eget elanlegg?<p>Dersom du har mistanke om at det er feil i ditt elektriske anlegg, plikter du som eier å<strong> kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil.</strong> <strong>Leietakere har også et ansvar for at det elektriske anlegget de benytter er i orden.</strong> Hvis du som leietaker oppdager feil på det elektriske anlegget, må du snarest melde fra til eier om dette. Hvem som skal sørge for vedlikehold og utbedring av feil bør fremkomme av leiekontrakten. </p><p><strong>Alle elektriske anlegg bør regelmessig kontrolleres av fagfolk.</strong> Dersom du er usikker på kvaliteten på det elektriske anlegget, eller det er lenge siden sist det ble kontrollert (mer en fem år), bør du bestille en elkontroll hos en registrert installasjonsvirksomhet. DLE utfører også tilsyn med elektriske anlegg. For boliger kan det gå opptil 20 år mellom disse kontrollene. Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av ditt elektriske anlegg.</p><p><a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet">Informasjon om elkontroll i hjemmet. </a></p>​​Er du bekymret for andres elanlegg?​Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved et elektrisk anlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til DLE. Det kan være at noen åpenbart har tuklet med et sikringsskap i oppgangen, at det er forhold hos naboen som kan utgjøre en fare for dem selv og andre eller at du i jobben din besøker mennesker som har farlige elektriske anlegg hjemme. Noen ganger kan det være berettiget grunn til bekymring, og det finnes eksempler på branner med elektrisk årsak som har fått fatale utfall.<strong> Du bør imidlertid først prøve å ta opp forholdet med de det </strong><strong>gjelder. Dersom dette ikke er mulig, eller dette ikke hjelper, skal du ikke nøle med å kontakte DLE!</strong>Er du bekymret for elektrisk utstyr?<p><strong>Dersom et elektrisk apparat eller utstyr oppfører seg unormalt, eller ikke virker slik det skal, må det straks tas ut av bruk</strong>. Vær oppmerksom på rare lyder, lukter, synlige skader, høye temperaturer og brune/brente merker. Kontroller også <strong>brukerveiledningen</strong> for utstyret for å være sikker på at det brukes riktig. Brukerveiledningen kan også inneholde tips og råd om hva du skal gjøre hvis det oppstår feil. Hvis du føler deg usikker på sikkerheten knyttet til et elektrisk utstyr, må du søke råd hos en forhandler av det aktuelle utstyret. Elektrisk utstyr som er defekt må enten repareres av kvalifisert personell eller leveres til gjenvinning hos forhandler eller gjenvinningsstasjon. </p><p><a href="/privat/elsikkert-hjem/bruk-av-el-utstyr">Les mer om bruk av elektrisk utstyr.</a></p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FUtrygge%2Dprodukter%2Easpx"><p>Les mer om rapportering av farlige produkter, og sjekk om produktet allerede er rapportert inn til DSB.</p></a>Er du bekymret for ulovlige installasjonsarbeider?<p><strong>All utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av en virksomhet som er registrert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.</strong> Det er eier av det elektriske anlegget sin plikt å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på elektriske anlegget er registrert i DSBs register. De som eventuelt engasjerer virksomheter eller personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider vil selv måtte sørge for at eventuelle feil/mangler blir utbedret av en registrert virksomhet.</p><p>Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) har som prioritert oppgave å følge opp virksomheter og personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider. Hvis du har kjennskap til slike aktiviteter, kan du sende inn en bekymringsmelding til DLE. </p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn fagfolk!</a></p>Er du bekymret for elsikkerheten på arbeidsplassen din?<p>​Dersom du oppdager feil eller mangler knyttet til elsikkerheten på arbeidsplassen din, er<strong> </strong>du som <strong>arbeidstaker pliktig å melde fra til arbeidsgiver </strong>om slike forhold. Alle virksomheter skal ha et <strong>internkontrollsystem</strong> for å ivareta helse, miljø og sikkerhet; herunder elsikkerheten. Et slikt internkontrollsystem skal også inneholde rutiner for hvordan arbeidstakerne kan melde fra om feil og mangler. Benytt deg av dette dersom <strong></strong>du er bekymret for elsikkerheten på din arbeidsplass.</p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontroll.</a></p>​​Dersom strømmen har blitt borte fra det elektriske anlegget, bør du kontrollere hovedsikringen, sikringer og eventuelle jordfeilbrytere i sikringsskapet ditt. Det kan også være inntakssikringer på loft eller kjeller som kan ha koblet ut. Undersøk disse forholdene og forhør deg gjerne med naboer før du melder om strømbrudd til nettselskapet ditt. Det kan også være lurt å kontrollere internettsidene til nettselskapet for varsler om planlagte utkoblinger og driftsmeldinger. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) har ikke ansvar for feil i nettselskapet sitt strømnett. Dersom du oppdager feil på nettselskapet sitt utstyr, luftnett eller kabelnett osv., må du benytte deg av nettselskapet sine feilmeldingstjenester.Er du fortsatt bekymret?<p>Dersom du fortsatt er bekymret etter å ha lest gjennom punktene ovenfor og fulgt rådene, kan du ta kontakt med Det lokale eltilsyn (DLE). De kan besvare spørsmål om elsikkerhet og gi deg ytterligere råd om hva du skal foreta deg.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Vanlige spørsmålhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Sikringen løser seg ofte uthttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte ut

 

 

/bedrift/se-også/Elsikkerhet%20for%20eldreEldre og elsikkerhet_self0

 

 

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryterenTest jordfeilbryter_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo