Installasjon i egen bolig og fritidsbolighttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/installasjon-i-egen-bolig/Installasjon i egen bolig og fritidsboligInstallasjon i egen bolig og fritidsboligI enkelte tilfeller kan du som elektrofagarbeider foreta arbeider på det elektriske anlegget hjemme hos deg selv, eller i din egen fritidsbolig. Før du begynner med dette, må du imidlertid være sikker på at du har de rette kvalifikasjonene.<p>Med egen bolig menes i dette tilfellet der du har din faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig som du eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie. </p><p>Kvalifikasjonskravene finner vi i «<a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739" target="_blank">Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)</a>». Denne forskriften har erstattet tidligere forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (frv) og forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke).</p><p>Fek har ingen bestemmelser om samtykke til personer som ønsker å installere elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Forskriften stiller imidlertid kvalifikasjonskrav til; </p><ul><li>den som skal ha det faglige ansvaret for installasjon av elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.</li><li>den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. </li></ul><p>Dersom disse oppgavene ikke skal deles på to personer, må personen oppfylle begge vilkårene. </p><p><strong>Dersom du alene ønsker å installere elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, plikter du derfor først å forsikre deg om at du tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for å kunne ha det faglige ansvaret for dette, samtidig som du tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for å kunne bygge og vedlikeholde slike anlegg (se kravene nedenfor).</strong> På forespørsel, eksempelvis ved kontroll fra Det lokale eltilsyn (DLE), plikter du å kunne fremlegge dokumentasjon på disse kvalifikasjonene. </p><p>Dette innebærer at tidligere vurdering gjort av DLE, som i hovedsak var basert på å sjekke om en person tilfredsstilte kvalifikasjonskrav gitt i tidligere forskrift (fke), ikke uten videre har gyldighet.</p>Den som skal ha det faglige ansvaret knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig<p>​Det skal alltid være en person som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg. Dette gjelder også når du skal utføre arbeid på det elektriske anlegget hjemme eller i din fritidsbolig. Hvis du ikke har avtale om at noen andre skal ha det faglige ansvaret, blir det deg selv som får denne rollen, og det ansvar og oppgaver som følger med dette.</p><p>Fek § 7 fjerde ledd sier at: <em>Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.</em></p><p>Fek § 7 første ledd sier at: <em>Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.</em></p><p>Dette betyr at den som skal ha det faglige ansvaret knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, må tilfredsstille minst ett av følgende alternativer:</p><ol><li>Ha relevant master- eller bachelorgrad, med minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Det er ikke krav til at denne personen skal ha fagbrev innenfor elektrofaget.</li><li>Ha toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev, med minst tre års relevant praksis (ingeniør/tekniker/saksbehandler) opparbeidet etter endt utdanning.</li><li>Ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.</li></ol><p>Merk!<strong> I denne sammenheng vil relevant praksis være praksis fra bygningsinstallasjoner og relevant fagbrev vil være fagbrev fra elektrikerfaget eller fagbrev som elektriker Gr.L.</strong></p>Den som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig<p>Kvalifikasjonskravene til den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg finner vi i fek § 6. <strong>Dersom du selv skal bygge og vedlikeholde elektrisk anlegg hjemme eller i din fritidsbolig, er det imidlertid viktig å merke seg at kravene til faglig ansvarlig også må være oppfylt som beskrevet ovenfor.</strong></p><p>Fek § 6 første ledd sier at: <em>Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.</em></p><p>Fek § 6 tredje ledd sier at: <em>Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. </em></p><p>Dette betyr at den som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, må tilfredsstille minst ett av følgende alternativer:</p><ol><li>Ha relevant master- eller bachelorgrad, med minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Det er ikke krav til at denne personen skal ha fagbrev innenfor elektrofaget.</li><li>Ha relevant fagbrev.</li></ol><p>Merk! <strong>I denne sammenheng vil relevant praksis være praksis fra bygningsinstallasjoner og relevant fagbrev vil være fagbrev fra elektrikerfaget eller fagbrev som elektriker Gr.L.</strong></p>Hva med andre fagbrev?<p>​Det stilles ofte spørsmål om automatikere, energimontører, heismontører, tavlemontører, telekommunikasjonsmontører, togelektrikere, skipselektrikere eller personer med andre type fagbrev kan foreta installasjon i egen bolig og fritidsbolig.  </p><p>Personer med denne type fagbrev vil normalt ikke kunne dokumentere minst tre års praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger, bygget etter gjeldende teknisk forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og eventuelt gjeldende norm, da disse ikke har relevant fagbrev i forhold til å bygge og vedlikeholde denne type elektriske anlegg. Dette medfører således at de ikke kan ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, og heller ikke kunne bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.</p><p>Dersom du ikke har de rette kvalifikasjonene til å foreta installasjonsarbeider i egen bolig og fritidsbolig, kan du kun utføre "mindre arbeider".</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selv">Les mer om hva som menenes med "mindre arbeider" >></a> </p>Samsvarserklæring og dokumentasjon<p>​Når du skal foreta installasjonsarbeider i egen bolig eller fritidsbolig, plikter du som beskrevet ovenfor å ivareta de oppgavene som ligger til faglig ansvarlig. Dette innebærer blant annet at du må sikre at prosjektering, utførelse, sluttkontroll og dokumentasjon utføres i tråd med regelverket.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon">Les mer om samsvarserklæring og dokumentasjon >></a> </p>Kontakt Det lokale eltilsyn<p>​Det lokale eltilsyn (DLE) kan ikke vurdere den enkeltes kvalifikasjoner og kan heller ikke gi «tillatelse» til personer som ønsker å foreta installasjonsarbeider i egen bolig og fritidsbolig. Det er deg selv som må vurdere om du har de rette kvalifikasjonene som er beskrevet ovenfor, og kan dokumentere dette.</p><p>DLE skal imidlertid kunne svare på spørsmål knyttet til forståelse av regelverket.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn >> </a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo