Elvirksomhetsregisterethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret/ElvirksomhetsregisteretElvirksomhetsregisteretAlle foretak/bedrifter må være registrert i det sentrale Elvirksomhetsregisteret før de lovlig kan tilby og utføre arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr<p>Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som står bak Elvirksomhetsregisteret. Intensjonen med registreringsplikten er å få oversikt over de aktører som skal undergis tilsyn i henhold til el-tilsynsloven. Registeret skal også bidra til å gi kunder og forbrukere en oversikt over hvilke foretak og underenheter som er i lovlig virke og hvilke tjenester disse tilbyr.</p><p>Registreringsplikten kan ikke uten videre sammenlignes med tidligere krav til autorisasjon. Registreringsplikten er altså ingen godkjenningsordning, men alle registrerte foretak er underlagt oppfølging og tilsyn av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE).</p><p>Registreringsplikten fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 3. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter som utfører arbeid knyttet til elanlegg og reparasjoner av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.</p><p><a href="http://lovdata.no/forskrift/2013-06-19-739/%c2%a73" target="_blank">Gå til FEK § 3</a></p><p>Fra 1. juli 2013 omfatter registreringsplikten følgende arbeidsoppgaver:</p><ul><li>Prosjektering av elanlegg.</li><li>Bygging og vedlikehold av andres elanlegg.</li><li>Kontroll av andres elanlegg.</li><li>Drift og vedlikehold av bedriftens egne elektriske lavspenningsanlegg (omfatter tidligere etablert «bedriftselektrikerordning»).</li><li>Bygging, drift og vedlikehold av foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg. (Faglig ansvarlig må oppfylle kravene i § 7 annet ledd. Benyttes når den registrerte bedriften ikke ønsker å tilby tjenester i det åpne markedet, men kun til andre bedrifter under samme foretak).</li><li>Reparasjon av elektrisk utstyr.</li><li>Utfører oppgaver på vegne av DLE (Sakkyndig selskap).</li></ul>Registrering i Elvirksomhetsregisteret<p>Registrering i Elvirksomhetsregisteret gjøres primært elektronisk og kan gjøres på DSB sin webside. Det er foretaket/bedriften som selv er ansvarlig for registrering og ajourhold av opplysninger.</p><p>Foretak som plikter å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret må først være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Registrering i Foretaksregisteret kan gjøres elektronisk på <a href="http://brreg.no/" target="_blank">http://brreg.no/</a> </p><p>Ved registrering i Foretaksregisteret vil det bli opprettet en underenhet/bedrift under foretaket som også tildeles et eget unikt organisasjonsnummer (bedriftsnummer). Foretaket kan selv opprette flere underenheter som da får sine egne unike organisasjonsnumre. Registreringen skal knyttes til den/de aktuelle underenheten(e). Den som skal registrere foretaket, og siden ajourholde opplysninger, må ha fått tildelt rettigheten til å rapportere elektronisk på vegne av foretaket/den aktuelle underenheten. Informasjon om slike rettigheter, og administrasjon av disse, finnes på <a href="https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/"></a><a href="https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/" target="_blank">werbsiden til Brønnøysundregistrene.</a> </p><p>Registrering og ajourhold av registrerte opplysninger i Elvirksomhetsregisteret krever identifisering av den som foretar registreringen/endringene ved at vedkommende må logge seg inn via nettportalen Altinn. Innlogging via Altinn skjer på samme måte som ved kontroll av selvangivelsen eller rapportering om virksomhet. Innlogging krever fødselsnummer (11 siffer) og engangskode. Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer kan benytte D-nummer som det kan søkes om hos Brønnøysundregistrene. Ingen personopplysninger sendes til DSB. Altinn benyttes bare for å identifisere den som logger seg inn. Vedkommende må deretter velge at det skal rapporteres på vegne av den aktuelle bedriften forutsatt at vedkommende er tildelt rettigheter til å kunne rapportere elektronisk på vegne av bedriften. </p><p>Her finnes en <a href="http://eid.difi.no/nb" target="_blank">veiledning på hvordan man benytter AltInn for innlogging.</a></p><p>Informasjon om D-nummer og hvordan du søker om dette finner du på <a href="http://brreg.no/blanketter/d-nummer_last_ned.html" target="_blank">websiden til Brønnøysundregistrene.</a> </p><p>Elvirksomhetsregisteret ligger nå under ”Energi, miljø og klima”. Elvirksomhetsregisteret lå tidligere under ”Tjenester hos DSB”. Det var ved overgangen til Altinn 2 at plasseringen ble flyttet til ”Energi, miljø og klima”. De som var tildelt rettigheten til å rapportere på vegne av foretaket under Altinn 1 må tildeles ny rettighet til ”Energi, miljø og klima”. Ved korrekt innlogging, og valg av skjema, sendes man videre til DSBs server og Elvirksomhetsregisteret.</p><p>En bedrift som av en eller annen grunn er satt i status ”Inaktiv” eller ”Opphørt” i Elvirksomhetsregisteret må kontakte DSB for at den aktuelle bedriften igjen skal bli tilgjengelig i registeret.</p><p>Elvirksomhetsregisteret henter virksomhetsdata fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer en kvalitetssikring av virksomhetsdata, og man unngår feilregistreringer, registrering av samme virksomhet flere ganger eller registrering av to forskjellige virksomheter med samme navn. Data hentes fra ett sentralt register som benyttes av alle offentlige etater. Kontakt- og adresseopplysningene som registreres i Elvirksomhetsregisteret skal være identiske med de opplysningene som bedriften er registrert med i Enhetsregisteret. Ved behov må bedriften sørge for at opplysningene i de to registrene oppdateres og er sammenfallende. I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 3 skal foretaket uten opphold registrere enhver endring i opplysningene.</p><p>Elvirksomheten kan først lovlig tilby og utføre arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr når den er registrert i Elvirksomhetsregisteret og har mottatt kvittering om at virksomheten er registrert og at den står i status ”Aktiv”.</p><p>Foretak/bedrifter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr, uten å være registrert i Elvirksomhetsregisteret med korrekte opplysninger, vil bli ilagt et overtredelsesgebyr. Gebyrets størrelse vil kunne variere, men kan være på opptil kr 100.000,-. Et overtredelsesgebyr vil bli inndrevet uavhengig av om virksomheten registrerer seg eller retter opp opplysningene etter at gebyret er varslet.</p><p><a href="https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/info_elvirksomhetsregisteret/" target="_blank">Les mer på DSB sin webside for Elvirksomhetsregisteret</a></p>Nytt fra mars 2014<p>Som en konsekvens av ikrafttredelsen av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) ble en ny versjon av Elvirksomhetsregisteret satt i produksjon 21. mars 2014.</p><p>Med forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) har flere typer arbeid blitt omfattet av registreringsplikt. Samtidig er det gjort endringer i kvalifikasjonskravene til den som skal være faglig ansvarlig for arbeidet.</p><p>Registrering og endring av registrerte opplysninger skal utføres av virksomheten selv. Registreringen skal knyttes til aktuell underenhet/bedrift under foretaket. Unntaksvis knyttes en registrering til foretaket. Tilgang til registeret skjer via nettportalen Altinn.</p><p>I det nye registeret er det innført en del nye begreper for at dette skal gjenspeile begrepsbruken i FEK. Opplysningene som registreret er samlet under følgende fem faner:</p><p><strong>Innmelder</strong><br>Her registreres kontaktinformasjon til den som foretar registreringen og som DSB vil benytte når det er behov for å avklare forhold rundt registreringen.</p><p><strong>Informasjon om virksomheten</strong><br>Her registreres virksomhetens kontaktinformasjon. Denne skal være sammenfallende med den informasjonen som er registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om antall ansatte er nå flyttet under denne fanen.</p><p><strong>Arbeidsoppgaver<br></strong>Begrepet ”virkeområder” er nå endret til ”arbeidsoppgaver” og angir hvilke typer arbeid som er omfattet av registreringsplikten. Dette er:</p><ul><li>Prosjektering av elanlegg</li><li>Bygging og vedlikehold av andres elanlegg</li><li>Kontroll av andres elanlegg</li><li>Drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg</li><li>Bygging, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg</li><li>Reparasjon av elektrisk utstyr</li><li>Utføre oppgaver på vegne av DLE (Sakkyndig selskap). Dette kan ikke kombineres med andre arbeidsoppgaver</li></ul><p>I tillegg til disse er det to arbeidsoppgaver som registreres av DSB på bakgrunn av innvilget søknad:</p><ul><li>Kontroll av fiske- og fangstfartøyer</li><li>Kontroll av fiske- og fangstfartøyer - spenning under 50 V</li></ul><p><strong>Faglig ansvarlig</strong><br>Her registres navn, fødselsnummer, utdannekse og godkjenninger for faglig ansvarlig. Fødselsnummer erstatter tidligere fødselsdato for at registeret skal kunne sjekkes opp mot Folkeregisteret. Bakgrunnen er at DSB har hatt tilfeller hvor den registrerte virksomheten ikke har foretatt nødvendige endringer i registeret når en faglig ansvarlig har avgått ved døden, men hvor vedkommende har stått registrert flere år etter sin død.</p><p>Under ”Utdannelse” er det følgende valg:</p><ul><li>Mastergrad (teknisk høgskole eller universitet)</li><li>Bachelorgrad (ingeniørhøyskole)</li><li>Fagtekniker (toårig fagskoleutdanning)</li></ul><p>For alle skal det registreres eksamensår, og for fagtekniker skal type fagbrev og år for bestått fagprøve registreres i tillegg.</p><p>Under ”Godkjenninger” er det følgende valg:</p><ul><li>Elektroinstallatør</li><li>Installatør Gr. L</li><li>Installatør Gr. H</li><li>Installatør Industri</li><li>Heisinstallatør</li><li>Automatiseringsleder</li><li>Begrenset virkefelt</li><li>Begrenset virkefelt e-verk</li><li>Godkjent utenlandsk utdanning</li><li>Elektrofagarbeider</li><li>Samtykke til reparasjon av elektromedisinsk utstyr</li><li>Faglig ansvarlig for offentlig kontroll</li></ul><p>For elektroinstallatør, installatør Gr. L, installatør industri og faglig ansvarlig for offentlig kontroll skal nummeret og datoen på beviset registreres. For fagarbeider skal type fagbrev og året for bestått fagprøve registreres (gjelder for arbeidsoppgaven ”drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg”).</p><p>For alle de andre godkjenningene skal referansen, og datoen på det brevet fra tilsynsmyndigheten hvor godkjenningen er gitt, registreres.</p><p>For personer med utdanning og praksis fra en annen EØS-stat, eller land utenfor EØS-området, er det kun ”Godkjent utenlandsk utdanning” som vil kunne benyttes.</p><p><strong>Anleggs- og utstyrstyper</strong><br>Begrepet ”Faglige virkeområder” er nå endret til ”Anleggs- og utstyrstyper” som angir hvilke type anlegg og/eller utstyr som virksomheten har kompetanse til å utføre arbeid knyttet til. Det er nå kun én tabell som omfatter alle typer arbeid.</p><p>Følgende anleggstyper er tilgjengelige:</p><ul><li>Bygning – lavspenningsanlegg</li><li>Industri – lavspenningsanlegg</li><li>Sykehus - elanlegg – rom for medisinsk bruk</li><li>Heis- og løfteinnretninger - elanlegg</li><li>Maskiner - elanlegg</li><li>Eksplosjonsfarlige områder - elanlegg</li><li>Jernbane- og sporveisdrift - elektriske lavspenningsanlegg</li><li>Jernbane- og sporveisdrift - elektriske høyspenningsanlegg</li><li>Bygning – høyspenningsanlegg</li><li>Forsyningsanlegg – lavspenning</li><li>Forsyningsanlegg – høyspenning</li><li>Ledningsanlegg – lavspenning</li><li>Ledningsanlegg – høyspenning</li><li>Maritime elektriske lavspenningsanlegg</li><li>Maritime elektriske høyspenningsanlegg</li><li>Enkle høyspenningsanlegg - drift og vedlikehold</li></ul><p>Følgende utstyrstyper er tilgjengelige:</p><ul><li>Elektrisk utstyr</li><li>EX-utstyr</li><li>Elektromedisinsk utstyr</li></ul><p>Avkryssing for en anleggs- eller utstyrstype forutsetter at både den faglig ansvarlige og elektrofagarbeideren har nødvendig dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeidet.</p><p>Avkryssing for ”Enkle høyspenningsanlegg – drift og vedlikehold” krever at DSB har bekreftet at det aktuelle anlegget omfattes av bestemmelsen i fek § 7 tredje ledd.</p><p>På siste side, under registreringen, kommer det opp en oversikt over alle registrerte opplysninger. Dersom opplysningene er komplette, og i det formatet som kreves, kan disse oversendes til Elvirksomhetsregisteret. Når opplysningene er oversendt, kommer det opp en side med en bekreftelse hvor det er mulig å laste ned et pdf-dokument som inneholder en bekreftelse på registreringen med alle de registrerte opplysningene. Virksomheten oppfordres til å laste ned, og lagre, dette dokumentet siden en kopi av dette kan sendes fremtidige kunder som bekreftelse på registreringen.</p><p>Dersom en registrert virksomhet av en eller annen grunn er satt i status ”Inaktiv” eller ”Opphørt” i Elvirksomhetsregisteret, må DSB kontaktes hvis virksomheten skal bli registrert igjen.</p><p>Virksomheter som er registrert med status ”Med dispensasjon” eller ”Midlertidig tjenesteyting” vil automatisk bli satt i status ”Inaktiv” ved utløpt godkjenning. Virksomheten vil da ikke lovlig kunne tilby eller utføre arbeid knyttet til elanlegg og/eller utstyr.</p><p><a href="https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/info_elvirksomhetsregisteret/" target="_blank">Les mer på DSB sin webside for Elvirksomhetsregisteret</a></p>Oppfølging av registrerte virksomheter<p>​Alle nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med elvirksomhetene innen deres forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er ansvarlig for å utføre kontrollene av disse virksomhetene.</p><p>Ved ny registrering og endring av registrerte opplysninger sendes det automatisk en e-post til bedriften om at det er gjort endringer i registeret fra det DLE bedriften er underlagt tilsyn fra. Med e-posten følger det en kvittering på registreringen hvor det fremkommer hvilke opplysninger bedriften er registrert med på dette tidspunktet. Registreringen i seg selv er ingen godkjenning og opplysningene vil bli sjekket ut av tilsynet i etterkant av registreringen.</p><p>Elvirksomhetsregisteret er en integrert del i DSBs fagsystem (SamBas). Alle tilsyn med registrerte elvirksomheter, og verifikasjon av utført arbeid, rapporteres inn til DSB og knyttes opp mot den bedriften som har utført arbeidet. Det vil derfor være mulig å følge opp kvaliteten på alt arbeid som en registrert bedrift har utført i alle deler av landet. Dette er viktig fordi registreringsforskriften åpner for at en registrert virksomhet skal kunne utføre arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr i hele Norge. DSB og DLE vil også kunne sjekke om den faglig ansvarlige oppfyller kravet om daglig virke i bare én virksomhet om gangen.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter">Les mer om tilsyn med elvirksomheter</a></p>Søke i Elvirksomhetsregistret<p>​Alt arbeid knyttet til elanlegg og reparasjon av elektrisk utstyr skal utføres av en virksomhet registrert i Elvirksomhetsregisteret. Det er eier av elanlegg og utstyr sin plikt å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på elanlegget er registrert i dette registeret. </p><p><a href="https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/start" target="_blank">Gå til siden for publikumssøk i Elvirksomhetsregisteret</a><br></p>​​

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler
Strømskader og elulykkerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Strømskader og elulykkerStrømskader og elulykker
Bedriftselektrikerenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Bekymringsmeldinghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/BekymringsmeldingBekymringsmelding

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0

 

 

 

 

/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo