Strømskader og elulykkerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Strømskader og elulykkerStrømskader og elulykkerUndersøkelser utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt indikerer at omkring 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben.<p>I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige helseskader. De fleste strømulykkene ender heldigvis bra, men både høy- og lavspent strømulykker kan medføre små skader, alvorlige skader og til og med dødsfall. Mange av de som utsettes for strømulykker får senskader, som psykiske plager, nerveskader, eller muskel- og skjelettlidelser. Slike symptomer og skader kan utvikle seg over tid, gjerne uker, måneder eller år etter ulykken. Det er derfor viktig at alle som har vært utsatt for en strømulykke oppsøker helsevesenet, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.</p>Når ulykken er ute<p>Ved alvorlige strømulykker er det viktig å gi nødvendig førstehjelp og varsle medisinsk nødtelefon på 113.</p><p>Tenk også på egen sikkerhet slik at den som skal yte førstehjelp ikke utsetter seg selv for samme type strømulykke som den forulykkede.</p><p>Vær oppmerksom på hjerte-/lungeproblemer, brannskader og fallskader. Hjerte-/lungeredning bør prøves i lengre tid enn etter vanlig hjertestans. Ved brannskader er nedkjøling viktig, og i den forbindelse er det viktig å undersøke hele kroppen siden det alltid er minst to kontaktpunkter ved strømgjennomgang.</p><p>Hvis den forulykkede har opplevd noe av dette, skal personen til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp:</p><ul><li>Har vært utsatt for høyspent.</li><li>Har vært utsatt for lynnedslag.</li><li>Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen.</li><li>Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken.</li><li>Har brannskader.</li><li>Har tegn på nerveskader (f.eks. lammelser).</li></ul><p>Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstiuttet for arbeidmiljø og arbeidshelse og har jobbet mye med temaet strømskader. På STAMI sine nettsider finner dur informasjon om strømskader, forebygging, medisinsk behanding, senskader, forskningsrapporter osv.</p><p><a href="http://www.stami.no/stromskader" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Gå til STAMI sine nettsider om strømskader</a></p>Rapporter ulykkenAlle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er arbeidsgiver, eller den som eier elanlegget, som er ansvarlig for at ulykker blir meldt til DSB. Meldingen skal skje elektronisk, men alvorlige ulykker skal også meldes pr. telefon. <p>Alvorlige arbeidsulykker skal også meldes inn til arbeidstilsynet og politiet. I tillegg har arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til sitt lokale NAV-kontor. Man bør også melde inn skaden til den skaddes forsikringsselskap.</p><p><a href="http://www.dsb.no/stromskader" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Gå til DSB sin nettside for rapportering av elulykker</a></p><p>Som nasjonal elsikkerhetsmyndighet forvalter DSB lover og forskrifter på elsikkerhetsområdet og fører tilsyn med disse. Regelverk og tilsyn, i tillegg til informasjon, er viktige virkemidler i elsikkerhetsarbeidet. For å gjøre både regelverket og informasjonsarbeidet bedre er DSB avhengig av statistikk og annen informasjon om ulykker og hendelser. Det stilles derfor krav i følgende forskrifter om at strømulykker skal innrapporteres:</p><ul><li>Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 8</li><li>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 15</li><li>Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 3-4</li><li>Forskrift om maritime elektriske anlegg § 9</li></ul><p>Den informasjonen DSB mottar i forbindelse med melding om strømulykke blir brukt i statistikker og informasjonsvirksomhet i holdningsskapende arbeid. Dessverre viser undersøkelser at mange strømulykker ikke rapporteres inn til myndighetene. Dette gjør forebyggende arbeid vanskelig. Rapportering av ulykker er spesielt viktig for elektrobransjen. Uten kunnskap om hva som egentlig skjer kan ulykkene overses og sikkerhetstenkningen svekkes fordi man tror at strømulykker er et mindre problem enn det egentlig er.</p>Definisjoner<ul><li><em>Strømgjennomgang:</em><br>Strøm ledet gjennom en persons kropp, f. eks. fra hånd til hånd eller hånd til fot. Strøm gjennom f.eks. bare én hånd regnes ikke som strømgjennomgang her (f.eks. fra finger til finger). Strømgjennomgang kan oppstå dersom det er feil på elanlegg/-utstyr eller dersom man kommer i direkte kontakt med spenningsførende deler.</li></ul><ul><li><em>Lysbue:</em><br>En lysbue er en høytemperatur lysende elektrisk utladning over en spalte eller sprekk (”gnist”) som gjerne oppstår som følge av en kortslutning. Temperaturen i en lysbue kan bli på flere tusen grader avhengig av strøm, spenning og metalltype. En lysbue kan dermed medføre store skader på personer som befinner seg i nærheten. Brann kan også oppstå på grunn av den høye temperaturen. </li></ul><ul><li><em>Nerveskade:</em><br>Skade på nervesystemet kan f.eks. gi lammelser, talevansker eller balanseproblemer. Vær oppmerksom på symptomer som nummenhet og redusert følsomhet som kan være et tegn på nerveskade.</li></ul>App om strømulykker<p>Den nye appen for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker og inneholder fire ulike seksjoner:</p><ol><li>Tips for å hjelpe personer som har vært utsatt for en strømulykke.</li><li>Anbefalinger for helsepersonell.</li><li>Arbeidsgivers plikter i henhold til regelverk og oppfølging.</li><li>Ekstrainformasjon med nyttige lenker</li></ol><p>Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, EL & IT Forbundet, Energi Norge og DSB.</p><p>Appen kan lastes ned gratis fra App Store eller Google play ved å søke på "strømulykker". Brukerne får automatisk varsling om oppgraderinger.</p>

 

 

 

 

Dobbeltsjekker alltidhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Dobbeltsjekker alltidDobbeltsjekker alltidhttp://www.elmagasinet.no/News/Show/2014.06.17/Dobbeltsjekker_alltid”Ola” holder på med det tredje året som elektrikerlærling. I løpet av de to førsteårene har han fått strømgjennomgang to ganger. På den harde måten har han lært at det ikke er nok å tro at spenningen er av. 2014-06-17T07:56:51Z


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo