Tilsyn med elvirksomheterhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter/Tilsyn med elvirksomheterTilsyn med elvirksomheterAlle nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med elvirksomheter innen deres forsyningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE) er ansvarlig for å utføre kontrollene av disse virksomhetene. <p>​Kontroll av elektrovirksomheter som installasjonsvirksomheter, elektroreparatører, rådgivende ingeniører og virksomheter som omsetter elektriske produkte er en del av DLEs oppgaver. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for hvor ofte og hvordan kontrollene skal utføres.</p><p>Normalt skal denne type virksomheter kontrolleres hvert tredje år. Lokalkunnskap, risikovurderinger og prioriteringer vil imidlertid påvirke hvor ofte disse virksomhetene vil bli kontrollert. </p><p>Kontrollene blir normalt varslet i forkant, og DLE kan velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre den praktiske delen av kontrollen. Opplysninger om dette vil eventuelt fremkomme av varslingsbrevet. Tilsynspersonellet som gjennomfører kontrollen skal også legitimere seg.</p><p>​Grunnlaget for å føre tilsyn med virksomhetene finnes i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr med tilhørende forskrifter, herunder Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr § 5 skal tilsynsmyndigheten til enhver tid ha uhindret adgang til anlegget og virksomheten. DLE har, etter samme lov, rett til og kan pålegge eier av, eller ansvarlige for anlegget/virksomhet, eller representant for denne, å være til stede under kontrollen.</p>Tilsyn med installasjonsvirksomheter<p><strong>Systemrevisjon​</strong></p><p>Alle installasjonsvirksomheter innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst én systemrevisjon. Dette er hovedregelen. Det gis åpning for at DLE kan risikovurdere hvorvidt installasjonsvirksomheter, som over en periode har levert feilfrie anlegg, kan revideres hvert femte år. DSB forutsetter at DLE benytter data fra årene med kontroll av utførte arbeider til å ta resultatene opp med installasjonsvirksomhetene for å avdekke eventuelle systemavvik hos disse. </p><p>Innsatsen skal primært rettes mot de virksomhetene som etter DLEs vurdering trenger mest oppfølging, men det forutsettes at det foretas stikkprøver hos alle i form av verifikasjoner av utført arbeid, at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elanlegg (fse) etterleves og at virksomheten er registrert i DSBs sentrale register med korrekte opplysninger.  </p><p>For nyregistrerte virksomheter, med utførelse og vedlikehold som virkeområde, skal det innen to uker etter at melding om registrering er mottatt, være kontrollert at faglig ansvarlig oppfyller kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 7 (tidligere FKE § 11) og at registrerte faglige virkeområder samsvarer med de kvalifikasjonene som det er dokumentert at faglig ansvarlig har. Det samme kravet til oppfølging gjelder for registrerte virksomheter hvor det er ansatt ny faglig ansvarlig.</p><p><strong>Kontroll av utførte arbeider</strong></p><p>Alle nye elektriske installasjoner skal kontrolleres. Det skal minst gjennomføres følgende antall verifikasjoner av utført arbeid pr. installasjonsvirksomhet pr. år, avhengig av hvor mange montører som er ansatt i virksomheten: </p><ul><li>0-9 ansatte: 6 kontroller</li><li>10-24 ansatte: 8 kontroller</li><li>25-99: 12 kontroller</li><li>100+ ansatte: 16 kontroller </li></ul><p>En andel av kontrollene skal utføres i byggeperioden (byggeplasskontroll). Ved ”byggeplasskontroll” skal det sjekkes om kravene i FEK og FSE blir etterlevd. Videre skal provisoriske anlegg på byggeplassen kontrolleres. Ovennevnte vil være dimensjonerende for ressursbruken, men en risikovurdering vil kunne legges til grunn for en omdisponering av antall kontroller ved at en virksomhet som leverer anlegg med feil blir gjenstand for flere kontroller enn det som er angitt til fordel for en annen virksomhet som har bevist at de leverer feilfrie anlegg. I spesielle tilfeller vil det kunne være behov for oppfølging av alle utførte arbeider.</p><p><strong>Informasjonstiltak</strong></p><p>DLE skal årlig tilby et informasjonsmøte for elektromontørene i 10 prosent av virksomhetene i forsyningsområdet. DLE skal også minst én gang i året arrangere ett informasjonsmøte for alle registrerte elvirksomheter. </p>Tilsyn med rådgivende ingeniører<p>​Når prosjektering og utførelse utføres av ulike virksomheter skal det kontrolleres om det foreligger egenerklæring om samsvar for prosjekteringen. Det skal dessuten vurderes om påviste avvik ved verifikasjon av det utførte anlegget kan tilbakeføres til prosjekteringen. Eventuelle avvik legges til grunn for tilsyn av den prosjekterende virksomheten. </p><p>Aktuelle temaer for tilsyn med prosjekterende virksomheter vil være: </p><ul><li>Kvalifikasjoner</li><li>Rutiner for risikovurdering </li><li>Rutiner for utstedelse av erklæring om samsvar </li></ul><p>1. juli 2013 ble en ny forskrift innført, «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr». Her stilles det noen nye krav til virksomheten i forbindelse med den faglig ansvarlige og krav til registering i DSBs sentrale register.</p>Tilsyn med elektroreparatører<p>​​DLE skal gjennomføres kontroll av kvalifikasjonene (fek §§ 5, 7 og 8) hos eventuelle nye elektroreparatører innenfor forsyningsområdet. </p><p>DLE skal også ha et oppdatert register over elektroreparatører slik at nyetablerte reparatører kan bli kontrollert. Det samme vil kunne være gjeldene dersom det er foretatt endringer i virksomhete eller at den har vært kontrollert tidligere.</p><p>I forbindelse med innføringen (1. juli 2013) av den nye forskriften «forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» stilles det noen nye krav til virksomheten i forbindelse med faglig ansvarlig og krav til registering i DSBs sentrale register.</p>Tilsyn med omsetning av elektriske produkter - markedskontroll<p>​Med <em>markedskontroll </em>menes kontroll av at de produktene som for første gang stilles til rådighet på markedet er i samsvar med krav i regelverket. Innen EØS blir betydningen av en effektiv markedskontroll understreket i mange sammenhenger. Medlemskap i EØS forutsetter en løpende markedskontroll. DSB har valgt å benytte seg av DLEs lokalkunnskap og kompetanse i sitt løpende markedskontrollarbeid. </p><p>En effektiv og risikobasert markedskontroll vil gi DSB muligheten til å føre kontroll med et rimelig tverrsnitt av de elektriske produktene som til enhver tid tilbys for salg. Hensikten med markedskontrollarbeidet er å overvåke sikkerheten til elektriske produkter og fører også til at forbrukeren får tillit til produktet, produsenter, omsettere og myndigheter. </p><p>Markedskontrollen skal være risikobasert, og fokusområder skal prioriteres i samarbeid med DSB. Nærmere beskrivelse og avgrensing følger av en egen rutinebeskrivelse som er lagt ut på <a href="http://www.dsb.no/" target="_blank">www.dsb.no</a>. </p><p>Markedskontroll og forebyggende elsikkerhet med elektriske produkter avviker fra de øvrige tilsynsoppgavene DLE utfører. Derfor er det valgt en modell der man knytter til seg noen særskilte DLE spesielt for disse oppgavene. De øvrige DLE er ikke pålagt å føre rutinemessig markedskontroll (inspeksjon/innhenting) av elektriske produkter. </p><p>DLE med spesielle oppgaver innen markedskontroll har ansvar, under veiledning fra DSB, for å gjøre et begrenset antall systemrevisjoner av større importører/grossister innen sitt forsyningsområde. Tilsynet skal gjøres med basis i internkontrollforskriften og forskrift om elektrisk utstyr. Systemrevisjonene skal ha som formål å undersøke om virksomhetens systemer for import og omsetning av elektriske produkter er tilstrekkelige for å ivareta hensynet til produktsikkerheten og skal kombineres med verifikasjoner av produkter som følges opp av DSB på vanlig måte. <br>Nærmere retningslinjer for tilsynet gis av DSB i rutinebeskrivelsen på <a href="http://www.dsb.no/" target="_blank">www.dsb.no</a>. </p><p>Det forebyggende arbeidet med elektriske produkter har blitt mer rettet mot ulikt informasjonsarbeid. Dette gjøres mot importører og omsettere av slikt utstyr.</p><p>DSB har valgt ut følgende DLE som samarbeidspartnere i det løpende markedskontrollarbeidet med angitt forventet tidsforbruk (i parantes):</p><ul><li>Trønder Energi Nett AS (1200)</li><li>Eidsiva Nett AS (800)</li><li>Agder Energi Nett (1200)</li><li>Troms Kraft Nett AS (800)</li><li>BKK Nett AS (800)</li><li>Hafslund Nett AS (1600)</li><li>EB Nett AS (1200)</li></ul><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-elektrisitetstilsyn/markedskontroll">Les mer om markedskontroll</a></p>Saksgang etter et tilsynEtter tilsynet får virksomheten tilsendt tilsynsrapporter som beskriver resultatet av revisjonen og kontrollen. Normalt vil dette være delt i to rapporter: én rapport fra revisjonen og én rapport fra kontrollen av elanlegget. Rapportene kan inneholde avvik, anmerkninger og kommentarer. <ul><li>Rapporten fra revisjonen vil inneholde forhold vedrørende virksomhetens internkontroll. Hvis det under revisjonen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.</li><li>Rapporten fra kontrollen vil inneholde forhold vedrørende elanlegget. Hvis det under kontrollen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.</li></ul><p>Dersom det under tilsynet ble avdekket forhold som krever utbedring, vil dette bli påpekt i form av avvik i rapportene. Du vil da få tilsendt rapportene sammen med et forhåndsvarsel om vedtak. Dermed gis det anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarselet innen en angitt frist. </p><p>Avvik i rapporten fra revisjonen skal utbedres av virksomheten selv. En skriftlig tilbakemeldning, med en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt, skal sendes til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført revisjonen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet. </p><p>Avvik i rapporten fra kontrollen må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet. Når feil og mangler er rettet, skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet. </p><p>Dersom det innen fristen ikke blir gitt tilbakemelding som bekrefter at avvikene er utbedret, eller dere kommer med kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, kan DLE gi pålegg om å rette disse avvikene. Slike pålegg er enkeltvedtak i juridisk forstand. Virksomheten har mulighet til å klage på hele eller deler av vedtaket fattet av DLE innen klagefristen. DLE kan velge å ta klagen til følge og omgjøre sitt tidligere vedtak, eller vedtaket kan opprettholdes og saken oversendes til DSBs regionskontor for videre klagebehandling der. Når et vedtak er endelig, og pålegget om å rette avvikene fortsatt ikke er etterkommet, kan det vurderes om det skal reises sak om bruk av andre sanksjonsmidler, f.eks. tvangsmulkt. Alle saksdokumenter oversendes da til DSB som vurderer om det er grunnlag for å reise sak mot eier/bruker av anlegget. DSB vil i så fall forhåndsvarsle om dette og eventuelt treffe vedtak i saken.</p><p>Dersom saken kun inneholder avvik som er mindre alvorlige, kan DLE velge å skrive til virksomheten om at DLE ikke vil forfølge saken videre i denne omgang. Virksomheten gjøres da oppmerksom på at dersom det kreves innsyn i saken senere vil avvikene vises. I enkelte tilfeller hvor feil eller mangler er så alvorlig at de kan medføre stor fare for liv og helse vil det bli fattet direkte vedtak. Dette kan bety umiddelbar frakobling av hele eller deler av anlegget eller eventuelt et vedtak med kort frist for retting. </p><p> </p><p><strong>Utsettelse av utbedringsfrist</strong><br>Av ulike årsaker kan det være behov for å utsette fristen for utbedring av feil/mangler som påpekes i tilsynsrapporten. Ved slike behov må virksomheten ta kontakt med DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen og begrunne behovet. Om fristen kan forelenges vil vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil/mangler som er funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.</p>Underlag for tilsynene<p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Elbransjen/2018%20Instruks%20for%20DLE.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2018 Instruks for DLE.pdf</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Elbransjen/2018-TeftID%2010596%20Tilsyn%20med%20elvirksomheter.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2018-TeftID 10596 Tilsyn med elvirksomheter.pdf</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Elbransjen/2018-TeftID%2010594%20Tilsyn%20med%20nyanlegg.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2018-TeftID 10594 Tilsyn med nyanlegg.pdf</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo