Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikkKunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font><p><strong>Elulykker</strong></p><p>De fleste skadede og omkomne i elulykker er elektromontører, og de fleste ulykker er knyttet til utførelse av arbeid. Ved uhell med elektromedisinsk utstyr er det pasienter som oftest kommer til skade. </p><p>Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB, men det antas å være store mørketall når det gjelder rapporteringen av denne typen uhell. For alle figurer under dette kapittelet vises registrerte uhell pr. 01.02.2016. Det tas forbehold om at antall uhell kan være høyere for 2015 som følge av etterslep i rapportering og registrering. </p><p>Fra og med 2010 er det i gjennomsnitt rapportert om 361 hendelser (med og uten personskade) per år, noe som er en markant økning sett i forhold til tidligere år. En betydelig del av økningen skyldes endring i registreringen. Før 2009 var det kun elulykker med personskade som ble registrert, men fra 2009 registreres også elulykker uten personskade. Det har trolig også sammenheng med økt oppmerksomhet på meldeplikten for ulykker og overgang til web-basert meldeskjema som har gjort det enklere å melde elulykker. Samtidig antar DSB at det er store mørketall når det gjelder rapporteringen av elulykker.</p><p>Uaktsomhet og brudd på driftsforskrifter er de vanligste årsakene. </p><p>Det har vært en økning i antall skadede fra 2006 til 2015. Dette skyldes etter all sannsynlighet høyere innrapporteringsprosent. Gjennomsnittet for de siste 10 årene er en omkommet pr. år, noe som er meget lavt sett i forhold til land vi naturlig sammenligner oss med. Strømgjennomgang er den type skade som forårsaker flest omkomne og skadede. Det er flest elektromontører blant de som omkommer og blir skadet og de fleste ulykker er knyttet til utførelse av arbeid.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader">Se hvordan forhindre og evt. gjøre når uhellet er ute>></a></p><p>Les mer om statistikken og last ned statistiske data fra DSB sin nettside.Alle </p><p><a href="https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/branner/" target="_blank">Gå til DSB sin brannstatistikk >></a></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"></font>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

 

 

 

 

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo