/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/aktueltAktuelt_self0

 

 

Tavlebyggerehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/tavlebyggere/TavlebyggereTavlebyggereSikrings- og fordelingstavler er sentrale deler i enhver elektrisk installasjon. Her passerer det store strømmer, og tavlene skal bidra til å ivareta sikkerheten i anlegget og sikkerheten til de personene som bruker, betjener og jobber i anlegget.<p>​I dag produseres de fleste fordelingstavler hos profesjonelle tavlebyggere. Dette kan være standardiserte produkter eller tavler bygget for et spesifikt anlegg. I prosessen med bestilling, produksjon og tilkobling av slike ferdigproduserte tavler, er det viktig at både tavlebygger og installatør har nødvendig kompetanse slik at tavlen egner seg til bruk på det aktuelle installasjonsstedet.</p>Myndighetskrav<p>​En elektrisk fordelingstavle, som leveres ferdig fra produsent med innmontert utstyr, anses som et elektrisk utstyr og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Alle fordelingstavler skal være utført i samvar med NEK EN 61439. </p><p>Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) har gitt ut normsamlingen NEK 439. Dette er en normsamling i tre deler som omhandler generelle krav og utforming, elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, samt spesifikasjoner av disse.  Disse normene ivaretar kravene i NEK EN 61439.</p><p>NEK 439 Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige personer og ikke-sakkyndig personer.<br>Del A inneholder NEK 439 del 1-3.</p><p>NEK 439 Del B inneholder krav til mer spesialiserte tavler og kanalskinnesystemer, som tilleggskrav for tavler til byggeplasser, kabelskap for allment forsyningsnett, kanalskinnesystemer, tavler for marinaer og campingplasser. Det gjøres oppmerksom på at kravene i del B må ses i sammenheng med de generelle kravene angitt i NEK EN 61439-1, som er plassert i del A.<br>Del B inneholder NEK 439 del 4-7.</p><p>NEK 439 Del C er en guide som skal understøtte god kvalitet ved spesifisering av tavler, kanalskinnesystemer og kabelskap. Guiden vil være et viktig redskap for de som skal bestille tavler. Normserien baserer seg nemlig på at bestiller skal ta stilling til og spesifisere en del forhold. Guiden inneholder nyttig hjelpetekst og tabeller som understøtter slike prosesser.<br>Del C inneholder NEK 439 del 0.</p><p>NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439.</p><p>Som en bekreftelse på at sikkerhetskravene er oppfylt, skal det foreligge en samsvarserklæring fra produsenten, jf. FEU § 12 og tavlen skal være CE-merket, jf. FEU § 14.</p><p>Det er viktig at fordelingstavlen er tilpasset elanlegget det skal installeres i samt at installatør monterer tavlen etter monteringsanvisningen.</p><p><span><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om regelverket</a></span></p>Ingen registreringsplikt<p>​Alle virksomheter som lovlig skal kunne arbeide på elanlegg og elektrisk utstyr må være registrert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt elvirksomhetsregister. Tavleprodusenter kommer imidlertid ikke innunder dette kravet og har dermed ikke krav om registering.</p><p><span><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret">Les mer om elvirksomhetsregisteret</a></span></p>Kompetansekrav<p>​Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) er ikke gjeldene for de som bygger fordelingstavler. Det er dermed ingen formelle krav til kompetanse for de som skal produsere fordelingstavler. Det er likevel en forutsetning at arbeidstakerne har den nødvendige kompetansen til å utføre sine arbeidsoppgaver. </p><p>Den som konstruerer og bygger en fordelingstavle må tilfredsstille alle krav som gitt i forskrift om elektrisk utstyr (FEU), med tilhørende normer. I forskrift om elektrisk utstyr, og relevante normer, stilles det krav til at den ferdigstilte fordelingstavlen skal være sikker å benytte samt være tilpasset elanlegget den skal være installert i. For å kunne oppnå dette, må arbeidstakerne ha kompetanse på arbeidet som skal utføres.</p><p>For arbeid som utføres i Norge, er det også et krav om at dette utføres i henhold til norske forskrifter som regulerer arbeidstakersikkerhet. Dette innebærer at der arbeidstakere utfører arbeid på eller i nærheten av et spenningsatt elektrisk utstyr/anleggsdel, så stilles det krav til opplæring og rutiner for slike arbeider. Dette er med bakgrunn i interkontrollforskriften og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elanlegg (FSE).</p><p>​Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elanlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. </p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontroll for elektriske anlegg og utstyr</a></p><p>For tavlebyggere vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer de ansatte og som sikrer rett faglig prosjektering og utførelse av elektrisk utstyr/tavler. Dette betyr at det skal finnes rutiner og systemer for å sikre rett kvalifikasjon hos ansatte og rette kvaliteten på det fysisk arbeidet som utføres på elektrisk utstyr/tavler.</p><p><strong>Faglig utførelse av arbeid på elektrisk utstyr/tavler:</strong></p><ul><li>Virksomheten må ha rutiner som sikrer at det arbeidet som de utfører på elektrisk utstyr/tavler er faglig riktig utført og at arbeidet blir sluttført og kontrollert slik at det er i henhold til regelverket.</li><li>Dersom virksomheten oppdager at det er feil på det utførte arbeidet, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem som skal behandle slike saker.</li></ul><p><strong>Faglig oppdatering av ansatte:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte som arbeider på elektrisk utstyr/tavler er kompetente til det arbeidet som de utfører.  </li><li>Virksomheten må besitte rett kompetanse både hos de personene som er ansvarlige for arbeidet og hos de ansatte som utfører arbeid på det elektriske utstyret/tavlen.</li><li>Virksomheten må ha en oversikt over kompetansen til ansatte: både formell og praktisk kompetanse.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at ansatte får opplæring og at det lages opplæringsplaner i virksomheten.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har riktig kompetanse og blir gjort kjent med virksomhetens HMS-system (dersom det er aktuelt å leie inn personell).</li></ul><p><strong>Organisatoriske krav til virksomheten:</strong></p><ul><li>Virksomheten må sørge for å ha personell som har det faglige ansvaret for arbeidet som utføres og produktene som leveres.</li></ul><p><strong>Arbeid på eller i nærheten av spenningssatte anlegg:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som ivaretar at ansatte (de som arbeider på elektriske utstyr/tavler) får årlig opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha oversikt over alle som har fått opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell i forbindelse med arbeid på utstyr/tavler.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy i forbindelse med arbeid på elektriske utstyr/tavler.</li></ul><p><strong>Salg av elektrisk materiell og utstyr:</strong></p><ul><li>Dersom virksomheten selger elektrisk materiell eller utstyr, skal det finnes rutiner som sikrer at dette materiellet/utstyret er lovlig omsatt i Norge.</li><li>Ved overlevering av tavler, skal tavlen leveres med nødvendig dokumentasjon som for eksempel samsvarserklæring og monterings-/ og brukerveiledning.</li></ul>Nyhetsbladet Elsikkerhet<p>Nyhetsbladet Elsikkerhet gir informasjon om regelverket, pressiseringer, elulykker og andre relevante saker. Bladet gis ut av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)  to ganger i året.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet">Les mer og last ned elektroniske utgaver</a></font></span></p>

 

 

Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektriske maskinerelbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner
Elektroreperatører/elbransjen/elektroreparatørerElektroreperatører

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/se-også/Internkontroll%20for%20installasjonsvirksomheterInternkontroll i.v._self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo