/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

Rådgivende ingeniørerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/rådgivende-ingeniører/Rådgivende ingeniørerRådgivende ingeniørerDet finnes ca. 300 rådgivende ingeniørvirksomheter i Norge som kun er prosjekterende. Disse kommer i tillegg til installasjonsvirksomheter som både prosjekterer og utfører. Vi vil her ta for oss de virksomheten som kun er prosjekterende.<p>​Det har kommet krav om at alle rådgivende ingeniører skal registrere seg i DSBs sentrale register fra 1. juli 2013. Dette er forankret i den nye forskriften Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr.</p>Myndighetskrav<p>Forskrift om elektroforetak, og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr, stiller krav til bruk av kvalifisert personell og krav om registering i DSBs elvirksomhetsregister. Helse- miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha et internkontrollsystem. Flere av forskriftene som er underlagt el-tilsynsloven stiller krav til hvordan elanlegg og elektriske utstyr skal være prosjektert og bygget.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om lover og regler</a></p><p>​Alle virksomheter som lovlig skal kunne prosjektere, utføre og vedlikeholde elanlegg må være registrert i DSBs sentrale register. </p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret">Les mer om elvirksomhetsregisteret</a></p><p>​Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elanlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. </p><p>For rådgivende ingeniører vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer de ansatte og sikrer rett faglig prosjektering av elanlegg og elektrisk utstyr. Dette betyr at det skal finnes rutiner og systemer for å sikre rett kvalifikasjon hos ansatte og rett kvalitet på elanleggene som virksomheten prosjekterer/arbeider på.</p><p><strong>Prosjektering av elanlegg og elektrisk utstyr:</strong></p><ul><li>Virksomheten må ha rutiner som sikrer at arbeidet/prosjekteringenn de utfører på elanlegg og elektrisk utstyr er etter forskriftenes krav, samt egnet for den forutsatte bruken.</li><li>Dersom virksomheten oppdager at det er feil på det prosjekterte anlegget, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem som skal behandle slike saker. </li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sørger for at rett dokumentasjon blir overlevert til installatørvirksomheten/anleggseieren til rett tid.</li></ul><p><strong>Faglig oppdatering av ansatte:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte som prosjekterer/arbeider på elanlegg er kompetente til det arbeidet som de utfører. Dette betyr at de skal kunne de forskrifter og normer som de bygger/vedlikeholder elanlegget etter. </li><li>Virksomheten må besitte rett kompetanse både hos de personene som er ansvarlige for arbeidet og hos de ansatte som utfører prosjekteringem/arbeidey på elanlegget.</li><li>Virksomheten må ha en oversikt over kompetansen til ansatte: både formell og praktisk kompetanse.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at ansatte får opplæring og at det lages opplæringsplaner i virksomheten.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har riktig kompetanse og blir gjort kjent med virksomhetens HMS-system (dersom det er aktuelt å leie inn personell).</li></ul><p><strong>Registrering i elvirksomhetsregisteret:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er rett registret i det sentrale registeret til DSB (både med riktig faglig ansvarlig og riktig virkeområde).</li></ul><p><strong>Organisatoriske krav til virksomheten:</strong></p><ul><li>Virksomheten må sørge for at personen som har det faglige ansvaret er ansatt i full stilling innenfor normalarbeidstiden til virksomheten.</li><li>Virksomheten må være organisert slik at de som har det faglige ansvaret også reelt kan ivareta sitt ansvar i det daglige virket. </li></ul><p><strong>Arbeid på eller i nærheten av spenningssatte anlegg:</strong></p><p>Kan være gjeldene dersom virksomheten foretar kontroller og målinger i forbindelse med prosjektering av elanlegg.</p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som ivaretar at alle ansatte (de som arbeider på elanlegg og utstyr) får årlig opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha oversikt over alle som har fått opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li></ul><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om prinsippet om internkontroll</a></p>Prosjektering av elanlegg<p>​Et nytt elanlegg skal prosjekteres slik at det er egnet for den forutsatte bruken. Elanlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.</p><p>Den rådgivende virksomheten må før prosjektering avklare med eier/bruker hvilket behov og funksjon/bruk elanlegget skal ha.</p><p>Ved prosjektering av elanlegget må det også foretas en risikovurdering slik at uønskede hendelser i elanlegger minimeres.</p>Samsvarserklæring og dokumentasjon<p>En samsvarserklæring er en garanti/erklæring som viser at den elektriske installasjonen er prosjektert/utført i henhold til regelverket. Samsvarserklæringen skal utstedes av den virksomheten som har utført prosjekteringen og arbeidet og skal overleveres til eier av elanlegget. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. </p><p>Dersom prosjekteringen og utførelsen av arbeidet på elanlegget ikke er utført av samme virksomhet, skal begge virksomhetene utstede samsvarserklæring for det arbeidet de har utført. Det vil si en samsvarserklæring fra den prosjekterende og en fra den utførende.</p><p>Eier av elanlegget plikter å ta vare på denne typen dokumenter gjennom hele anleggets levetid. Den prosjekterende virksomheten plikter å ta vare på en kopi av denne typen dokumenter i minst 5 år.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon">Les mer om samsvarserklæring og dokumentasjon</a></p>Nyhetsbladet Elsikkerhet<p>Nyhetsbladet Elsikkerhet gir informasjon om regelverket, pressiseringer, elulykker og andre relevante saker. Bladet gis ut av DSB to ganger i året.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet">Les mer og last ned elektroniske utgaver</a></p>

 

 

Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektriske maskinerelbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner
Elektroreperatører/elbransjen/elektroreparatørerElektroreperatører

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/se-også/Internkontroll%20for%20installasjonsvirksomheterInternkontroll i.v._self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo