/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/aktueltAktuelt_self0

 

 

Produkter og handelhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/produkter-og-handel/Produkter og handelProdukter og handelDet kreves rutiner for å sikre at omsetning av elektrisk utstyr er i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Dette skal sikre at forbrukerne skal kunne kjøpe trygge og sikre elektriske produkter. <p>​Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er i hovedsak produsenten eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet, men også de som omsetter produktene har et ansvar. </p>Internkontroll<p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elanlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. </p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontrollsystem for elsikkerhet</a>.</p><p>For de som produserer, importerer eller distribuerer vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontrollen. </p><ul><li>Det skal finnes rutiner som skal sikre at utstyr som omsettes er i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og Produktkontrolloven. Her kan nevnes rutiner for innkjøp og mottakskontroll.</li><li>Samsvarserklæring må kunne fremskaffes innen fem (5) dager når tilsynsmyndighetene etterspør dette.</li><li>Det skal finnes rutiner for melding av alvorlige hendelser med elektrisk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</li><li>Forbrukere skal opplyses om begrensninger i retten til å installere elektrisk materiell som omsettes.</li></ul><p><a href="https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veileder/import-og-omsetning-av-elektriske-produkter/">Les mer om produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr på DSB sin nettside</a>.</p>Opplysningsplikt<p>Den som tilbyr forbruker elektrisk installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elanlegg skal sørge for at det opplyses om at materiellet kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Opplysningen skal gis på en tydelig måte og plasseres på et synlig sted på, eller i umiddelbar nærhet av, materiellet.</p><p>Følgende tekst skal benyttes: « Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet ».</p><p>Dette fremkommer av <a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110114-0036.html#13" target="_blank">Forskrift om elektrisk utstyr § 13</a>.</p>MeldepliktAlvorlige hendelser med elektrisk utstyr skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).<p>Produsent, importør eller distributør som vet, eller burde vite, at elektrisk utstyr vedkommende har gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko skal straks informere DSB om dette.</p><p>Dette fremkommer av <a href="http://www.lovdata.no/all/tl-19760611-079-0.html#6b" target="_blank">lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 6b.</a></p><p><a href="https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veileder/import-og-omsetning-av-elektriske-produkter/#meldeplikt" target="_blank">Les mer om meldeplikten på DSB sine nettsider</a>.</p>Tilsyn og markedskontroll<p>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver markedskontroll overfor produsenter, importører og markedsførere av elektriske produkter. ​Dette er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen og de direktiver som omfattes av denne. Markedskontrollen er myndighetenes redskap for å kontrollere at produkter er i samsvar med kravene i regelverket. Markedskontrollen gjennomføres av DSB i nært samarbeid med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). </p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontroll">Les mer om markedskontroll.</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/MK%20informasjon%20%28003%29.pdf">Her kan du lese mer informasjon om elektriske produkter til produsenter, importører og forbrukere >></a></p>

 

 

Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektriske maskinerelbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner
Elektroreperatører/elbransjen/elektroreparatørerElektroreperatører

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/se-også/Internkontroll%20for%20installasjonsvirksomheterInternkontroll i.v._self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo