/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

Installasjonsvirksomheterhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/installasjonsvirksomheter/InstallasjonsvirksomheterInstallasjonsvirksomheterDet finnes rundt 3000 installasjonsvirksomheter i Norge. Denne bransjen er strengt regulert med krav om registering i et sentralt register og mange forskriftskrav til kompetanse og faglig utførelse.Myndighetskrav<p>​Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr stiller krav om bruk av kvalifisert personell og registering i DSBs elvirksomhetsregister. Helse- miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha et internkontrollsystem. Flere av forskriftene som er underlagt el-tilsynsloven stiller krav til hvordan elanlegg og elektriske utstyr skal være laget, samt hvordan personer skal kunne arbeide trygt på elanlegg.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret">Les mer om Elvirksomhetsregisteret >></a></p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om lover og regler >></a></p>Innleie av arbeidskraft<p><strong>Hva sier regelverket om ansettelsesforhold?</strong></p><p>Krav til ansettelsesforhold fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 5, annet ledd. Temaet er også omtalt i veiledningen til forskriften. </p><p>Forskriften krever at alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd første punktum. Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, § 14-12, § 14-13 eller øvrig lovgivning.</p><p>Dette kravet er i samsvar med krav gitt i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd første punktum. Innleie og midlertidig ansettelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9, § 14-12 og § 14-13.</p><p>For at midlertidig ansettelse skal være lovlig, må arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet ha grunn til å anta at arbeidsoppgavene vil være avgrenset slik at arbeidstaker ikke trengs på varig basis i virksomheten. Det må la seg gjøre å fastsette en tidsramme eller å definere oppdragets avslutning nærmere i arbeidsavtalen.</p><p><a href="http://lovdata.no/forskrift/2013-06-19-739/%c2%a75" target="_blank">Se FEK § 5 >></a><br><a href="http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%c2%a714-9" target="_blank">Se Arbeidsmiljøloven § 14-9 >></a></p><p><strong>Prosjekter og enkeltstående oppdrag</strong></p><p>Det at arbeidet er organisert i prosjekt, eller som et enkeltstående oppdrag, er i seg selv ikke tilstrekkelig for å begrunne midlertidig ansettelse. Det må foreligge forhold som begrunner et midlertidig behov utover det at arbeidet er organisert i prosjekt. Det må dreie seg om et bestemt arbeid, og arbeidsgiveren må ha grunnlag for å tro at arbeidstakeren bare trengs på midlertidig og ikke permanent basis.</p><p>Dersom virksomhetens arbeid er organisert gjennom gjentatte prosjekter, og hvor den samme kompetansen etterspørres i de ulike prosjektene, vil det i utgangspunktet ikke være anledning til å ansette midlertidig. I slike tilfeller vil ikke arbeidsgiveren ha grunn til å tro at arbeidstakeren ikke trengs i virksomheten når prosjektet er avsluttet. Det vil normalt bli ansett som en omgåelse av bestemmelsen dersom arbeidsgiveren i slike tilfeller stadig ansetter nye arbeidstakere midlertidig i samme type arbeid. Dreier det seg derimot om prosjekter som krever en spesiell kompetanse som virksomheten normalt ikke etterspør, eller større og sjeldnere prosjekter som forutsetter en bemanning utover det ordinære, vil det etter omstendighetene kunne være mulig å ansette midlertidig</p><p>Det vil ikke være tillatt å etablere en virksomhet for ett oppdrag og bemanne virksomheten kun med innleid personell. Så lenge prosjektet er en del av virksomhetens primæroppgaver, skal oppgavene utføres av faste ansatte.</p><p><strong>Faglig ansvarlig kan ikke leies inn</strong></p><p>Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket.</p><p>Den faglige ansvarlige i foretaket hvor personellet leies inn, står ansvarlig for at:</p><ul><li>Personellet har riktige kvalifikasjoner og at eventuelle utenlandske arbeidstakere kan dokumentere at de har blitt vurdert av norske myndigheter og oppfyller gjeldende krav.</li><li>Personellet inngår, og får nødvendig opplæring, i virksomhetens systemer for HMS, kvalitetssikring og internkontroll.</li><li>Personellet har, eller får, nødvendig opplæring og gjennomgang av sikkerhetsforskriftene.</li><li>Personellet får samme faglige oppfølging som virksomhetens egne faste ansatte.</li></ul>Utenlandske elektrofagarbeidere<p>​Den som ønsker å få en tillatelse til å videreføre et regulert yrke som elektrofagarbeider i Norge, som har sin utdanning og praksis fra et annet land innenfor EU eller EØS, må sende en søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge. Det er per i dag ikke laget noe standard søknadsskjema for søknaden.</p><p>Det er meget viktig at søkeren spesifiserer hvilket yrke innen elektrofaget det søkes om å videreføre i Norge. Søknaden kan sendes elektronisk til: postmottak@dsb.no, eller per post til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 TØNSBERG, Norway</p><p>For å få tillatelse til å videreføre et yrke som elektrofagarbeider i Norge må dine kvalifikasjoner tilfredsstille kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). </p><p>Evalueringen av kvalifikasjonene vil bli utført i samsvar med direktiv 2005/36/EF. Generelt vil kravet være minst 2 års relevant praksis etter mottak av bevis på endt lærlingperiode og eventuelt fagbrev eller yrkesbevis.</p><p>Det er en stor fordel for den det søkes for at vedkommende behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig eller at vedkommende, som et minimum, behersker engelsk. </p><p>Søknaden skal være vedlagt i minste fall følgende dokumentasjon:</p><ul><li>CV, som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i forbindelse med det yrket de søker om å videreføre i Norge.</li><li>Kopi av originalt vitnemål fra utdanning.</li><li>Kopi av original attest på læretid.</li><li>Kopi av originale sertifikater, fagbrev eller yrkesbevis.</li><li>Kopi av original(e) attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon på minimum 2 års relevant praksis.</li><li>Kopi av pass. </li><li>Annen dokumentasjon som kan være med på å lette behandlingen av søknaden er velkommen.</li></ul><p>Alle kopier skal være stemplet og signert av notarius publicus, og all dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter og skal oversettes primært til norsk, sekundært til engelsk (gjelder ikke dansker og svensker).</p><p>Vedkommende søker har ikke lov til å arbeide som en elektrofagarbeider før han/hun har fått et brev fra DSB der de bekrefter at utdanningen fra hjemlandet er akseptert som en tilfredsstillende fagutdanning som en norsk elektrofagarbeider.</p><p><a href="https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/utenlandske-elektrofagfolk/#utenlandsk-elektrofagarbeider" target="_blank">Les mer om dette på nettsidene til DSB >></a></p>Elkontroll<p>​Norsk Elektroteknisk Komité har utarbeidet en serie med normer (NEK 405). Disse beskriver hvordan kontroll av elanlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene.</p><p>Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifisert personell og virksomheter. Det Norske Veritas (DnV) og Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) foretar denne sertifiseringen.</p><p><a href="http://www.dnvba.com/no/sertifisering/personellsertifisering/Pages/default.aspx" target="_blank">Det Norske Veritas (DNV) >></a></p><p><a href="https://nemko.com/no/sertifisering/personellsertifisering" target="_blank">Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) >></a> </p>

 

 

Internkontroll for installasjonsvirksomheter/elbransjen/se-også/Internkontroll%20for%20installasjonsvirksomheterInternkontroll for installasjonsvirksomheter
Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektriske maskinerelbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo