/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0

 

 

Elektroreparatørerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/elektroreparatører/ElektroreparatørerElektroreparatørerDet har kommet krav om at alle elektroreparatørvirksomheter skal registrere seg i DSBs sentrale register fra 1. juli 2013. <p>Dette er forankret i den nye forskriften Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr. Det finnes per i dag ingen oversikt over hvor mange elektroreparatører det er i Norge, men med ny forskrift vil dette endre seg.</p>Myndighetskrav<p>Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr stiller krav om bruk av kvalifisert personell og krav om registering i DSBs elvirksomhetsregister. Helse- miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha et internkontrollsystem. Flere av forskriftene som er underlagt el-tilsynsloven stiller krav til hvordan elanlegg og elektriske utstyr skal være laget, samt hvordan personer skal kunne arbeide trygt på elanlegg og utstyr.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om lover og regler</a></p><p>Alle virksomheter som lovlig skal kunne vedlikeholde og reparere elektrisk utstyr må altså være registrert i elvirksomhetsregisteret. Registreringen skal inneholde opplysninger om kvalifikasjoner for den som har det faglige ansvaret for arbeidet, samt hvor mange ansatte som arbeider med elektrofaglige oppgaver. </p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret">Les mer om elvirksomhetsregisteret</a></p><p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elanlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter, som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. </p><p>For elektroreparatører vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer de ansatte og sikrer rett faglig utførelse av det arbeidet som utføres på det elektriske utstyret. Dette betyr at det skal finnes rutiner og systemer for å sikre rett kvalifikasjon hos ansatte og rett kvalitet på det fysiske arbeidet som utføres av virksomheten</p><p><strong>Faglig utførelse av arbeid på elektrisk utstyr:</strong></p><ul><li>Virksomheten må ha rutiner som sikrer at arbeidet de utfører på elektrisk utstyr er faglig utført riktig og at arbeidet blir sluttført slik at det er i henhold til regelverket.</li><li>Dersom virksomheten oppdager at det er feil på det utførte arbeidet, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem som skal behandle slike saker. </li></ul><p><strong>Faglig oppdatering av ansatte:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte som arbeider på elektrisk utstyr er kompetente til arbeidet de utfører. </li><li>Virksomheten må besitte riktig kompetanse både hos de personene som er ansvarlige for arbeidet og hos de ansatte som utfører arbeid på det elektrisk utstyret.</li><li>Virksomheten må ha en oversikt over kompetansen til ansatte; både formell og praktisk kompetanse.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at ansatte får opplæring og at det lages opplæringsplaner i virksomheten.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har riktig kompetanse og blir gjort kjent med virksomhetens HMS-system (dersom det er aktuelt å leie inn personell).</li></ul><p><strong>Registrering i elvirksomhetsregisteret:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er riktig registret i det sentrale registeret til DSB (både med riktig faglig ansvarlig og riktig virkeområde).</li></ul><p><strong>Organisatoriske krav til virksomheten:</strong></p><ul><li>Virksomheten må sørge for at personen som har det faglig ansvarlige er ansatt i full stilling innenfor normalarbeidstiden til virksomheten.</li><li>Virksomheten må være organisert slik at de som har det faglige ansvaret også reelt kan ivareta sitt ansvar i det daglige virket.</li></ul><p><strong>Arbeid på eller i nærheten av spenningssatte anlegg:</strong></p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som ivaretar at alle ansatte (de som arbeider på elanlegg og utstyr) får årlig opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha oversikt over alle som har fått opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy.</li></ul><p><strong>Salg av elektrisk materiell og utstyr:</strong></p><ul><li>Dersom virksomheten selger elektrisk materiell eller utstyr, skal de ha rutiner som sikrer at dette materiellet/utstyret er lovlig omsatt i Norge.</li></ul><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om prinsippet om internkontroll</a></p>Reparasjon av elektromedisinsk utstyr<p>​Krav til samtykke fra sentral tilsynsmyndighet for å forestå utførelse av, og selvstendig utføre, reparasjon av elektromedisinsk utstyr er gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 8, tredje ledd.</p><p>Medisinsk utstyr og elektromedisinsk utstyr er definert i Forskrift om medisinsk utstyr (FMU).  For å utføre en reparasjon av elektromedisinsk utstyr i klasse IIa, IIb og III, må vedkommede ha samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Utstyr i klasse I vil ikke omfattes av denne samtykkeordningen. FEK § 8, første og annet ledd, definerer imidlertid generelle krav til personer som skal reparere og forestå reparasjoner av elektrisk utstyr. Disse kravene gjelder for alle klasser av elektromedisinsk utstyr. </p><p>For in-vitro-diagnostisk utstyr, hvor det etter produsentens anvisninger rutinemessig må utføres vedlikehold som ikke er en del av normal bruk, kan dette utføres av operatører som er spesielt instruert. </p><p>Med innføringen av FEK fra 1. juli 2013 stilles det nå også krav om at foretak som utfører reparasjoner av elektrisk utstyr skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.</p>Nyhetsbladet Elsikkerhet<p>Nyhetsbladet Elsikkerhet gir informasjon om regelverket, pressiseringer, elulykker og andre relevante saker. Bladet gis ut av DSB to ganger i året.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet">Les mer og last ned elektroniske utgaver</a></p>

 

 

Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektriske maskinerelbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner
Installasjonsvirksomheter/elbransjen/installasjonsvirksomheterInstallasjonsvirksomheter

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/se-også/Internkontroll%20for%20installasjonsvirksomheterInternkontroll i.v._self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/aktueltAktuelt_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo