/elbransjen/se-også/Samsvarserklæring%20for%20maskinSamsvarserklæring_self0

 

 

/elbransjen/se-også/MaskinsikkerhetsnormenMaskinsikkerhetsnormen_self0

logo.gif

 

 

/elbransjen/se-også/Teknisk%20dokumentasjon%20for%20maskinerTekniske dokumentasjon_self0

 

 

Elektriske maskinerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/elektriske-maskiner/Elektriske maskinerElektriske maskinerMed maskin menes en enhet for en bestemt bruk som er sammensatt av flere deler der minst én del settes i bevegelse av et drivsystem. Drivsystemet kan drives av forskjellige typer energibærere som elektrisitet, lufttrykk, vanntrykk, vind o.l.Forskrift om maskiner<p>Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.</p><p>Forskriften er begrenset til å gjelde bygging og konstruksjon av maskiner. Den retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere. Bruk av maskiner i en virksomhet omfattes ikke av denne forskriften.</p><p>Maskiner som kommer innunder forskriften skal ha samsvarserklæring og være CE-merket. En rekke maskiner omfattes imidlertid ikke av denne forskriften. Disse er listet opp i forskriften § 1 Virkeområde.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090520-0544.html" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">FOR 2009-05-20 nr 544: Forskrift om maskiner</font></span></a></p><p>I Norge forvaltes bestemmelsene i forskrift om maskiner av flere tilsynsetater. Her er Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) den førende myndigheten, men forskriften forvaltes sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet (Ptil). </p><p>Et sentralt krav i forskrift om maskiner er at maskiner skal risikovurderes mht. alle farekilder. Først og fremst gjelder dette mekaniske farer, men også farekilder som elektrisk sjokk, termiske virkninger, eksplosjonsfare og elektromagnetisk støy skal vurderes.</p>Maskinsikkerhetsnormen<p>Normen «NEK EN 60204-1 – Maskinsikkerhet» omfatter valg og prosjektering av elektrisk utstyr og elektrisk installasjon på maskiner. Dette er en generell norm som kan benyttes for mange forskjellige typer maskiner der det ikke finnes en dedikert norm. </p><p><a href="/elbransjen/se-også/Maskinsikkerhetsnormen">Les mer om normen</a></p>Kvalifikasjonskrav<p>​DSB har mottatt flere henvendelser med spørsmål om krav til kvalifikasjoner for personell som bygger, drifter og vedlikeholder maskiner og publiserte en veiledning om dette temaet i Elsikkerhet 81.</p><p><a href="/elbransjen/se-også/Kvalifikasjonskrav">Les mer om dette</a></p>Samsvarserklæring<p>​Maskiner som kommer innunder forskriften om maskiner skal ha samsvarserklæring og være CE-merket.</p><p><a href="/elbransjen/se-også/Samsvarserklæring%20for%20maskin">Les mer om samsvarserklæring for maskiner</a></p>Teknisk dokumentasjon<p>​​Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS. </p><p><a href="/elbransjen/se-også/Teknisk%20dokumentasjon%20for%20maskiner">Les mer om teknisk dokumentasjon for maskiner</a></p>

 

 

Verdt å vite/elbransjen/verdt-å-viteVerdt å vite
Elektroreperatører/elbransjen/elektroreparatørerElektroreperatører
Installasjonsvirksomheter/elbransjen/installasjonsvirksomheterInstallasjonsvirksomheter

 

 


 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

 

 

 

 

/elbransjen/aktueltAktuelt_self0
/elbransjen/se-også/KvalifikasjonskravKvalifikasjonskrav_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo