Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og reglerProsjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Her finner du informasjon om de delene av dette regelverket som kan være relevant for bedrifter.<p><strong><img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Regelverk.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" />Lover</strong><br>En lov vedtas av stortinget og består av flere lovbestemmelser som har til hensikt å virke atferdsdirigerende og konfliktløsende. Lovene inneholder også straffebestemmelser som legges til grunn når noen skal straffedømmes for brudd på loven eller tilhørende forskrifter. </p><p>De fleste lover er fritt tilgjengelige på lovdata.no, og du finnner en liste over aktuelle lover med tilhørende linker nedenfor.</p><p><strong>Forskrifter</strong><br>Mange lover er relativt generelle og gir derfor åpning for at forvaltningsapparatet kan utferdige mer utfyllende forskrifter. Sentrale forskrifter kan f.eks. gis av Kongen i statsråd, et departement eller et direktorat. Forskriftene inneholder altså flere utfyllende regler som beskriver hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås. </p><p>De fleste forskrifter er fritt tilgjengelige på lovdata.no, og du finner en liste over aktuelle forskrifter med tilhørende linker nedenfor.<span lang="nær"></span></p><p><strong>Veiledninger og normer/standarder</strong><br>En forskrift kan igjen ha tilhørende veiledning som utdyper reglene i forskriften. Forskriftene kan også vise til normer som beskriver hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. Forskriftene, med veiledning og de normene det vises til, viser samlet sett til det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Det er imidlertid bare forskriften som er juridisk bindende. Løsninger som avviker fra veiledninger og normer vil derfor kunne benyttes forutsatt at den valgte løsningen oppnår minst samme sikkerhetsnivå som om veiledningene og normene hadde blitt benyttet. Avvikende løsninger fra veiledninger og normer skal begrunnes og dokumenteres.</p><p>I tillegg til de normene som forskriftene viser til finnes det også bransjestandarder, spesifikasjoner, guider osv. som inneholder mer detaljerte og konkrete løsningsbeskrivelser basert på aktuelle forskrifter og normer. I likhet med normene er det frivillig å benytte seg av disse. </p><p>Begrepene norm og standard er synonyme. </p><p>Det er Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) som fastsetter elektrotekniske normer (standarder) i Norge. NEK er også det norske medlemsorganet i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Gjennom Norges medlemskap i CENELEC er vi forpliktet til å implementere alle Europanormer fra CENELEC som norske elektrotekniske normer (NEK EN). </p><p>Normer, standarder, spesifikasjoner, guider osv. er ikke fritt tilgjengelige på Internett, men kan kjøpes i trykte eller elektroniske utgaver ved henvendelse til standard.no. En beskrivelse av aktuelle normer finner du nedenfor.</p>Lover<p><strong>Lov om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)<br></strong>Lov om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) er loven som regulerer hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/all/hl-19290524-004.html" target="_blank">LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)</a></p><p> </p><p><strong>Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) </strong><br>Loven regulerer offentliggjøring av forvaltningsdokumenter for pressefolk og andre som ikke er part i en konkret sak. Formålet med loven er å legge til rette for en åpen og gjennomsiktig offentlig virksomhet for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettstryggheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060519-016.html&emne=OFFENTLEGLOV%2a&&" target="_blank">LOV 2006-05-19 nr16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleghetslova) </a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)</strong> <br>Loven regulerer i første rekke saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen. I tillegg inneholder loven en bestemmelse om generell veiledningsplikt for forvaltningen (§ 11) og bestemmelser om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som handler på vegne av stat eller kommune (§§ 13-13f).</p><p>Forvaltningsloven gjelder, når ikke annet er bestemt, for all virksomhet som drives av organer for stat eller kommune. Dessuten gjelder den når private utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, jfr. § 1</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV%2a&&" target="_blank">LOV 1967-02-10 nr. 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)</a></p>Forskrifter<p><strong>Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)</strong><br>Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen arbeidsmiljø og sikkerhet (herunder elsikkerhet), forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.</p><p>Forskriften gjelder de fleste typer virksomheter og sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av de kravene regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll handler om kvalitetssikring.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html" target="_blank">FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)</strong><br>Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg (opptil 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning) og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.</p><p>Særlig viktig er det å merke seg § 9 som sier at eier og bruker av anlegg som omfattes av forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften, samt at ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget, skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom. </p><p>Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981106-1060.html" target="_blank">FOR 1998-11-06 nr 1060: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)</strong><br>Formålet med forskriften at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Forskriften stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter og markedsfører elektrisk utstyr og materiell. Herunder også opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriell tilbys</p><p><a href="https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1598" target="_blank">FOR 2017-10-10 nr 1598: Forskrift om elektrisk utstyr</a><br><br><strong> </strong><br><strong>Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet </strong><br>Forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. Med dette menes at apparater og faste installasjoner skal ha evne til å virke tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for andre apparater og faste installasjoner i dette miljøet.</p><p>Forskriften stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter og markedsfører slike apparater, samt til de som eier, bruker, prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av faste installasjoner som omfattes av forskriften</p><p><a href="https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1597">FOR-2017-10-10 nr 1597 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet</a></p><p><br><strong>Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FHMU)</strong><br>Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål. Forskriften er rettet mot virksomheter, f.eks. helseinstitusjoner sykehus, pleie- og sykehjem, klinikker, legekontorer, tannlegekontorer, veterinærpraksiser o.l. Som virksomhet regnes også de som stiller tekniske hjelpemidler til disposisjon for bruk i hjemmet som f.eks. hjelpemiddelsentraler og kommuner. </p><p>Forskriften er en funksjonell forskrift tilpasset Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Det er de enkelte virksomhetene som omfattes av forskriften som har ansvar for å innføre og utøve internkontroll for å oppfylle forskriftens krav. Internkontrollen skal være basert på vurdering av risiko som er forbundet med virksomheten eller bruk av det enkelte utstyr. </p><p>Sikkerhetskravene forskriften viser til er i praksis det som er nedfelt i de harmoniserte standardene som f.eks. EN 60601- og EN 61010-serien og andre standarder med tilsvarende sikkerhetsmessig gyldighetsområde. Disse standardene angir de tekniske forutsetningene som direktivene fastsetter for at utstyret skal være sikkert med hensyn til utførelse, installasjon og den rent tekniske bruken av utstyret. Det er ikke forskriftens intensjon å regulere de medisinske vurderinger som når og i hvilke sammenhenger utstyr skal brukes.</p><p>Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014 og er i praksis en utvidelse av virkeområdet til Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr (FEMU). Den gjelder nå for alt medisinsk utstyr. Sistnevnte oppheves ved ikrafttredelse av den nye forskriften.</p><p><a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373" target="_blank">FOR 2013-11-29 nr 1373: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr</a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om medisinsk utstyr (FMU)</strong><br>Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, brukere og eventuelt andre personers sikkerhet i forbindelse med produksjon, konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr.</p><p>Forskriften retter seg mot enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr for bruk i Norge eller annen EØS-stat, tekniske kontrollorganer og de som i sin virksomhet eier eller bruker medisinsk utstyr.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051215-1690.html" target="_blank">FOR 2005-12-15 nr 1690: Forskrift om medisinsk utstyr</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om maskiner (FM)</strong><br>Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.</p><p>Forskriften er begrenset til å gjelde bygging og konstruksjon av maskiner. Den retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere. Bruk av maskiner i en virksomhet omfattes ikke av denne forskriften.</p><p>Maskiner som kommer inn under forskriften skal ha samsvarserklæring og være CE-merket. En rekke maskiner omfattes imidlertid ikke av denne forskriften. Disse er listet opp i forskriften § 1 Virkeområde.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090520-0544.html" target="_blank">FOR 2009-05-20 nr 544: Forskrift om maskiner</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX)</strong><br>Forskriften skal sikre at produktene som omfattes av forskriftene og som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.</p><p>Forskriften gjelder for utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, komponenter beregnet på innbygging i slikt utstyr og sikkerhetssystemer, og sikkerhets-, betjenings- og justeringsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikkerhetssystemene fungerer sikkert i forbindelse med eksplosjonsfare. </p><p>Forskriften stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter og markedsfører slikt utstyr og sikkerhetssystemer.</p><p><a href="https://lovdata.no/forskrift/2017-11-29-1849">FOR 2017-11-29 nr 1849: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område</a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX)</strong><br>Formålet med forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer, samt materielle verdier, mot farer som følger av eksplosiv atmosfære, nærmere bestemt beskyttelse mot risiko for brann, eksplosjon o.l. hendelser som kan oppstå der hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er i bruk eller er til stede/lagret.</p><p>I virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten, sørge for at bestemmelsene som regulerer sikkerheten følges.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030630-0911.html" target="_blank">FOR 2003-06-30 nr 911: Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)</strong><br>Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører, eller tilbyr å utføre, arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.</p><p>Formålet med forskriften er å forhindre at elektriske anlegg og elektrisk utstyr fører til skade på liv, helse og materielle verdier. Ved å stille krav om kvalifikasjoner til de som arbeider med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, sikrer man at arbeidet gjøres forskriftsmessig. Forskriften skal samtidig bidra til at den som utfører arbeidet er i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet. </p><p>Forskriften regulerer også yrkeskompetanse for EØS-statsborgere med utdannelse og yrkeserfaring i andre EØS-land. </p><p>For eier og bruker av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er det viktig å merke seg at forskriften regulerer hvem som har lov å utføre arbeider på disse. FEK § 6, med veiledning, handler om hva du som ikke-faglært kan utføre av arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg.</p><p>FEK trådte i kraft 1. juli 2013 og erstattet forskriftene Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (FRE).</p><p><a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739" target="_blank">FOR 2013-06-19 nr 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr</a><strong></strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)</strong><br>Forskriften skal ivareta sikkerheten i forbindelse med arbeid på eller i nærheten av, samt drift av, elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagte og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.</p><p>Forskriften gjelder for arbeid på eller i nærheten av nær elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Forskriften gjelder også for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte. </p><p>Eier av virksomheten, og eier/driver av anlegget som omfattes av denne forskriften, skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig.</p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060428-0458.html" target="_blank">FOR 2006-04-28 nr 458: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg</a></p>Normer<p><strong>NEK 399 - Tilknytningspunkt for el- og ekomnett</strong><br>NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.</p><p>Formålet med normen er å til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.</p><p>Normen gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger.</p><p>Les mer på <a href="http://www.nek399.no/" target="_blank">www.nek399.no</a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>NEK 400 – Elektriske Lavspenningsinstallasjoner<br></strong>NEK 400 er en av de mest sentrale normene innfor elektriske lavspenningsanlegg. Dette er en samling av flere delnormer hvor hver delnorm (bortsett fra normene i del 8 som er rent nasjonale) er forankret i tilsvarende internasjonale normer fra CENELEC og/eller IEC. </p><p>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Denne normen legges derfor til grunn for utførelse av de fleste lavspenningsanlegg. </p><p>Les mer på <a href="http://www.nek400.no/" target="_blank">www.nek400.no</a> </p><p> </p><p><strong>NEK 405 – Elkontroll og termografering</strong><br>Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner er en tjeneste markedet og samfunnet har stor nytte av. Mange branner er forårsaket av elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dersom feil kan oppdages og utbedres, og feil bruk forebygges, uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier spares.</p><p>NEK 405 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.</p><p>Normsamlingen inneholder følgende delnormer:</p><p>NEK 405-1 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av elektrotermografi.</p><p>NEK 405-2 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av, kontroll med elektriske lavspenningsinstallasjoner og elektrisk utstyr i bolig.</p><p>NEK 405-3 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre, samt krav til utførelsen av, kontroll med elektriske lavspenningsinstallasjoner og elektrisk utstyr i næringsbygg.</p><p>NEK 405-4 fastsetter krav til kontrollforetak som skal forestå kontroll av elektriske installasjoner i henhold til NEK 405-serien.</p><p>NEK 405-10 fastsetter krav til elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.</p><p>Les mer på <a href="http://www.nek405.no/" target="_blank">www.nek405.no</a> </p><p> </p><p><strong>NEK 420 - Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder</strong><br>NEK 420 inneholder norske normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Normene er en meningstro oversettelse av tilsvarende europanormer fra CENELEC og internasjonale normer fra IEC. NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) og Petroleumstilsynet (Ptil).</p><p>Eksplosjonsfarlige områder finner vi først og fremst innen oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleumsprodukter, men også innen andre industrier og virksomhetsområder som f.eks. næringsmiddelindustrien, den farmasøytisk industrien, metallindustrien, avfallsdeponier, i landbruket og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass. </p><p>NEK jobber med en oppdatering av NEK 420, og vil lansere en bokserie med normer som samlet sett vil erstatte NEK 420:2010. Bokserien vil bestå av NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver.</p><p>NEK 420A er en normsamling som omhandler eksplosjonsfarlige områder, med tanke på valg av utstyr, utførelse, inspeksjon og vedlikehold av installasjoner, reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr, samt prosjektering, installasjon og vedlikehold av varmekabelanlegg. </p><p>NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, både for eksplosive gassatmosfærer og for eksplosive støvatmosfærer. </p><p>NEK 420C og D er foreløpig ikke utgitt.</p><p>Les mer på <a href="http://www.nek420.no/" target="_blank">www.nek420.no</a>  </p><p> </p><p><strong>NEK 439 - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer (Tavlenormen)</strong><br>NEK 439 er en normsamling i tre deler som omhandler generelle krav og utforming, elektriske lavspenningstavler for spesielle formål samt spesifikasjoner av disse. </p><p>NEK 439 Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige personer og ikke-sakkyndig personer. Inneholder NEK 439 del 1-3</p><p>NEK 439 Del B inneholder krav til mer spesialiserte tavler og kanalskinnesystemer. Inneholder NEK 439 del 4-7</p><p>NEK 439 Del C inneholder en guide for spesifisering og er beregnet for anleggseiere og andre bestillere. Inneholder NEK 439 del 0</p><p>NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. </p><p>Les mer på <a href="http://www.nek439.no/" target="_blank">www.nek439.no</a> </p><p> </p><p><strong>NEK EN 60204-1 – Maskiners elektriske utrustning </strong><br>Normen "NEK EN 60204-1 utgave 5 - Maskinsikkerhet - maskiners elektriske utrusting: Del 1. Generelle krav" omfatter valg, og prosjektering, av elektrisk utstyr og elektrisk installasjon i maskiner. Dette er en generell norm som kan benyttes for mange forskjellige typer maskiner der det ikke finnes en dedikert norm.</p><p> </p><p><strong>NEK EN 50110-1 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg </strong><br>Normen gjelder for all drift av, og for alt arbeid på eller i nærheten av, elektriske anlegg uavhengig av spenningsnivå. Dette innebærer alt fra ekstra lav spenning til høyspenning. Begrepet høyspenning omfatter spenninger over 1000 V a.c. og 1500 V d.c.</p><p>Elektriske anlegg er konstruert for å produsere, overføre, omforme, distribuere og anvende elektrisk energi. Visse anlegg er stasjonære og fastmontert slik som f.eks. fordelingsanlegg i industrien eller i næringsbygg. Noen anlegg er midlertidige som f.eks. anlegg på byggeplasser. Andre er bevegelige eller flyttbare enten mens de er spenningssatt eller de er i spenningsløs eller ikke-oppladet tilstand. Eksempler på dette kan være elektrisk drevne gravemaskiner i steinbrudd eller åpne kullgruver.</p><p>Denne normen spesifiserer krav til sikker drift av elektriske anlegg og sikkert arbeid på, eller i nærheten av, elanlegg. Kravene gjelder for alle prosedyrer i forbindelse med drift, arbeid og vedlikehold av elektriske anlegg. Kravene gjelder for, i tillegg til alt arbeid på elektriske anlegg, alt annet potensielt risikabelt arbeid knyttet til elektrisk fare, som f.eks. entreprenørvirksomhet i nærheten av luftlinjer eller jordkabler.</p><p>Normen gjelder ikke når ikke-sakkyndige personer benytter anlegg eller utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk av ikke-sakkyndige personer. </p>Aktuelle linker<ul><li><div><a href="http://www.lovdata.no/" target="_blank">Lovdata</a></div></li><li><div><a href="http://www.regelhjelp.no/" target="_blank">Regelhjelp</a></div></li><li><div><a href="http://www.standard.no/" target="_blank">Standard Online</a></div></li><li><div><a href="http://www.cenelec.eu/" target="_blank">European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)</a></div></li><li><div><a href="http://www.iec.ch/" target="_blank">International Electrotechnical Commission (IEC)</a> </div></li></ul>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/elektriske-produkterElektriske produkter_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo