Elektriske produkterhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elektriske-produkter/Elektriske produkterElektriske produkterAlle elektriske produkter skal være sikre å bruke, men det er begrenset i hvilken grad sikkerheten kan bygges inn i produktet. Vi gir deg noen tips som kan hjelpe deg når du kjøper og bruker elektriske produkter.<p>​​​Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er produsenten eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Likevel er det viktig at du som forbruker er bevisst på innkjøp, bruk og vedlikehold av produktene. </p>Tips & råd for riktig bruk<ul><li>Kontroller at produktet er CE-merket.</li><li>Elektriske produkter må kun brukes innenfor de områdene de er konstruert for. Produkter som er beregnet på innebruk må f.eks. ikke brukes ute.</li><li>Ikke overse bruksanvisningen! Den kan inneholde opplysninger som er vesentlige for sikkerheten. </li><li>Sett deg nøye inn i hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bruk og vedlikehold skal alltid skje i tråd med produsentens anvisninger.</li><li>Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektriske produkter.</li><li>Ikke monter et elektrisk produkt som det ikke er tillatt å montere selv eller hvis du ikke er sikker på hvordan du skal gjøre det. </li><li>Du må gjøre deg kjent med blant annet eventuelle merkebestemmelser og avstandskrav for plassering og bruk av de elektriske produktene som benyttes. Dette er spesielt viktig for varme- og belysningsprodukter.</li><li>Sjekk merkingene av produktet, forpakningen eller hylleen når du kjøper elektrisk materiell. Materiell som er ment for forbruker, og er beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, skal installeres av fagfolk. Dette skal du få informasjon om i butikken før kjøp.</li></ul><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110114-0036.html" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Kravene til sikkerhet er i hovedsak angitt i forskrift om elektrisk utstyr.</font></span></a></p>CE-merking<p>CE-merket er et tegn på at det dokumenteres for at produktet oppfyller sikkerhetskravene. Det gir allikevel ikke deg en garanti for at produktet er sikkert. Det er viktig at forbrukerne ikke oppfatter CE-merket som en garanti for at produktet er sikkert. Merket er kun produsentens egen bekreftelse overfor myndighetene på at selve produksjonen og dokumentasjonen av produktet er i henhold til regelverket.</p><p>For mer informasjon kan du lese om markedskontroll i listen til høyre. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Privat/PM%2004-07%20Vedlegg%201-Faktaarkce.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Faktaark om CE-merking fra DSB.</a></p>NEMKO-godkjenning<p>Før ordningen med CE-merking og samsvarserklæring ble innført i 1991 ble godkjente produkter merket med N (med ring rundt). Selv om denne godkjenningsordningen ikke lenger er virksom, vil vi i mange tilfeller finne et NEMKO-merke. Det er fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av utstyr de lager. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes. </p>Netthandel<p>Nesten dobbelt så mange nordmenn handler på nettet sammenliknet med gjennomsnittet i Europa. Vi handler også elektriske produkter på nett, og det skaper noen utfordringer. </p><ul><li>Du får ikke fysisk sjekket produktet før du kjøper det.</li><li>Du er importør når du handler en vare utenfor Norge og får den sendt hit.</li><li>Reklamasjon kan være en utfordring. Mange av nettbutikkene er små selskaper som ikke er kjent med hvilke krav som gjelder for import og salg av elektriske produkter. De har heller ikke mulighet til å ha samme kvalitetskontroll på sine produkter. </li></ul><p>Vårt råd er å være kritisk til hva du kjøper på nett. Sørg for at dokumentasjonen leses før du handler. Dette er spesielt viktig når du handler utenlands. Du bør forsikre deg om at du kjøper et trygt elektrisk produkt som du har lov til å bruke i Norge!</p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/skaff-fagfolk_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/bruk-av-el-utstyrElektrisk utstyr_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo