Elbiler og elsikkerhethttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elbil/Elbiler og elsikkerhetElbiler og elsikkerhetBåde ansatte og kunder kjører elbil. Dermed har din bedrift også behov for ladested. Hvilken betydning har dette for elsikkerheten hos dere?<p>​Ved å tilby lademuligheter til ansatte, besøkende og reisende, kan din virksomhet bidra til at effektforbruket som brukes til lading blir fordelt utover døgnet. Dette er bedre for strømnettet vårt fremfor at alle skal lade hjemme på ettermiddag og kveldstid. Det kan også bidra til å redusere belastningen på de private anleggene og dermed også redusere faren for brann.</p><p>Å tilby lademuligheter medfører også et ansvar. Ladeutstyr til elbiler representerer en ny belastning som ikke alle eldre anlegg er bygget for å håndtere. Ladestasjonene utsettes også ofte for store påkjenninger og slitasje. Derfor er det viktig å gjøre en god jobb ved etablering av nye ladeinstallasjoner og ha gode rutiner for ettersyn og vedlikehold. Ved å ta noen forholdsregler, kan du sikre at lading av elbiler foregår på en trygg og sikker måte.</p><p>Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder. <a href="http://www.greenspeed.no/energy/SetteOppLadestasjonerForAnsatteOgKunder.pdf" target="_blank">Last ned veileder fra Norsk elbilforening – for enklere lading på arbeid og reise.</a></p>Sikker lading av elbil<p>Det kan være mange fordeler med elbil, både økonomisk og miljømessig. Alle elbiler må imidlertid lades, og det betyr nye utfordringer både for de elektriske anleggene våre og for strømnettet vårt. Antallet elbiler øker, og dette øker også sannsynligheten for at vi vil oppleve flere uønskede hendelser knyttet til lading av disse. </p><p>Her følger derfor noen råd og tips som kanskje kan forbygge dette:</p><p><strong>Er det elektriske anlegget egnet for lading av elbil? </strong></p><ul><li>Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmgang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. En elkontroll utført av elektriker kan avdekke svakheter ved anlegget som må rettes opp.</li></ul><ul><li>Du må sjekke at det er nok kapasitet på det elektriske anlegget til å lade elbilen. Både hovedsikring, kurssikringen og ledningsopplegg må tåle den langvarige belastningen ladingen medfører. Hvor store sikringer du trenger, er blant annet avhengig av biltype og hvor fort du vil lade. Søk råd hos din lokale elektriker.</li></ul><ul><li>I mange tilfeller kan du benytte en eksisterende stikkontakt til lading. Det anbefales imidlertid å benytte ladetypen «modus 3». Dette medfører mindre risiko for varmegang, fremfor lading gjennom vanlig stikkontakt. Dette betyr imidlertid at en elektriker må koble opp en «ladeboks» der du skal lade bilen. Les mer om dette under «Utstyr og metoder for lading».</li></ul><ul><li>Om du ikke har overspenningsvern montert i det elektriske anlegget, bør du få en elektriker til å montere dette. Da kan du unngå at overspenninger etter tordenvær eller feil i strømnettet fører til skade på ladeutstyret og elbilen.</li></ul><ul><li>Unngå bruk av skjøteledninger. Sørg heller for at ladeuttaket er plassert nærme nok bilen. Spesiell risiko er det ved skjøteledninger på trommel. Hvis ikke hele kabelen trekkes ut fra trommelen, vil det føre til varmgang på gjenværende kabel på trommelen ved så store strømmer som vi snakker om her.</li></ul><ul><li>Feil på ladesystemet kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser i strømnettet og for annet elektrisk utstyr. Det kan også føre til overlading, feilfunksjon og brann både i og utenfor bilen. Det er derfor viktig at utstyret installeres riktig av fagfolk med rett kompetanse. Det er også svært viktig å følge produsentens anvisninger ved installasjon, bruk og vedlikehold av ladesystemet.</li></ul><p><strong>Fornuftig bruk og vedlikehold</strong></p><ul><li>Feilkonstruksjon og manglende vedlikehold av ladepunkter og ladestasjoner er ikke uvanlig. Det er den som eier og drifter ladestasjoner som har ansvaret for at disse er i orden. Ikke benytt ladestasjoner med åpenbare feil og mangler. Hjemme er det ditt eget ansvar at du har egnet ladeuttak.</li></ul><ul><li>Har du ladekabel med styreboks integrert? Heng alltid boksen opp slik at vekten av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da reduser du slitasjen og dermed også muligheten for varmgang og skade på støpsel og stikkontakt.</li></ul><ul><li>Ladekabel må alltid tilkobles en jordet stikkontakt som er beskyttet av jordfeilbryter for å unngå elektrisk sjokk ved feil.</li></ul><ul><li>Beskytt elektriske kontakter og støpsler mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.</li></ul><ul><li>Sørg for at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller ligger slik at den kan bli skadet av trafikk.</li></ul><ul><li>Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på støpsel eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være farlig for andre som skal lade fra samme kontakt.</li></ul><ul><li>Sjekk ladekabel, støpsel og stikkontakt jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Sjekk også at støpsel, stikkontakt og ladekabel ikke blir unormalt varme under bruk. Utstyr med skader må ikke benyttes.</li></ul><ul><li>Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i veggen til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.</li></ul><ul><li>Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm.</li></ul>Utstyr og metoder for lading<p>Dagens elbiler er utstyrt med en integrert lader som omformer vekselstrømmen (AC), i strømnettet, til likestrøm (DC), som batteriene skal ha. I tillegg kan de fleste bilene hurtiglades med likestrøm fra en ladestasjon. Da står selve laderen i ladestasjonen som leverer likestrøm direkte til batteriene. </p><p>Hvor lang tid det tar å lade opp batteriene vil blant annet være avhengig av temperatur, batteristørrelse (kWh) og tilgjengelig ladeeffekt. Ladeeffekten oppgis i kilowatt (kW) og vil på sin side være avhengig av ladetype, nettsystem og kapasitet på det elektriske anlegget der ladingen foregår. Begrensninger settes også av kapasiteten til laderen i de ulike biltypene og sikkerhetssystemet til de ulike ladetypene. Dette betyr at ikke alle biler nødvendigvis klarer å utnytte all tilgengelig ladeeffekt.</p><p>Ladeutstyr for elbiler kategoriseres ofte i tre grupper:</p><ol><li><strong>Normallading</strong> – Tilgjengelig ladeeffekt opptil 22 kW, vanligvis i boliger, parkeringshus og ladestolper.</li><li><strong>Semihurtiglading</strong> - Tilgjengelig ladeeffekt på minimum 22 kW, vanligvis på ladestasjoner.</li><li><strong>Hurtiglading</strong> - Tilgjengelig ladeeffekt på minimum 43 kW, vanligvis på ladestasjoner.</li></ol><p>Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Jo høyere spenning, jo mer effekt, og dermed også kortere ladetid. De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med trefas 400V eller enfas 230V. Norge er dessverre ett av få land som i hovedsak har et strømnett basert på trefas 230V. Dette betyr at enfas 230V er det mest relevante alternativet hjemme hos folk flest. Dette gir begrenset ladeeffekt. Bruk av enfas kan også føre til uheldige skjevbelastninger i strømnettet.</p><p>I industri- og virksomhetsbygg, og i nyere boligområder, er det vanligere med trefas 400V. På disse stedene kan man dermed oppnå høyere ladeeffekt med samme sikringsstørrelse. </p><p><strong>Uten å gå i detalj på elektrotekniske utregninger, kan vi se på et par eksempler:</strong></p><ul><li><div>Hvis du har en vanlig 16A kurs, får du ca. 3,7kW ladeeffekt (230Vx16A=3680W). </div></li><li><div>Hvis du har 400V elektrisk anlegg og en trefas 16A kurs, får du hele 11kW ledeffekt (400Vx16Ax√3=11085W). </div></li><ul><li><div>Hvis laderen i bilen kan håndtere 11kW, vil det altså gå fortere å lade med denne kursen.</div></li></ul></ul><p>Du bør, med utgangspunkt i kjøremønsteret ditt, ta stilling til om du trenger kapasitet til å lade et tomt batteri, et 30% ladet batteri eller et 50% ladet batteri i løpet av de timene bilen står til lading. Ved bruk av vanlige stikkontakter, lader mange biler med maks 13A. Lading av et tomt batteri vil da føre til en stor belasting på det elektriske anlegget over mange timer. Dette øker risikoen for varmgang og brann. Det er skummelt med tanke på at de fleste lader om natten mens de sover. Det anbefales derfor at de som lader mye hjemme får montert en «hjemmelader».</p><p>Vi har fire alternativer eller «modes» for lading av elektriske biler. Disse uttrykker forskjellige sikkerhetsnivåer for ladingen. Nedenfor følger en beskrivelse av forskjellene, samt noen fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene. Innenfor de ulike alternativene benyttes det også forskjellige typer ladekontakter. Vi beskriver her de mest vanlige typene.</p><p>Begrepene som benyttes, har i denne sammenheng følgende betydning:</p><ul><li><em>Ladeuttak</em> – stikkontakten eller uttaket som er koblet til strømnettet, f.eks. montert på veggen eller i en ladesøyle.</li><li><em>Støpsel</em> – den delen av ladekabelen som du plugger inn i ladeuttaket/stikkontakten.</li><li><em>Ladeplugg</em> – den delen av ladekabelen som du plugger inn i elbilens ladeinntak.</li><li><em>Ladeinntak</em> – kontakten på elbilen hvor ladepluggen plugges inn. </li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>MODE 1</strong></p><p>Dette er den enkleste ladetypen og <strong>brukes bare til eldre ebiler</strong>. Lading foregår med en vanlig kabel mellom ladeuttaket og bilen uten noen form for styringsboks. Dette betyr at det ikke er noen sikkerhetsfunksjon i tilkoblingen. Ladestrømmen begrenses kun av bilens elektronikk. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus1-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Ladeuttaket er i dette tilfellet som oftest en vanlig stikkontakt av typen Schuko. Dette er vår vanlige husholdningskontakt i Norge, som brukes på kurser opp til 16A. Det er, gjennom tester og tilsyn med elektriske anlegg, dokumentert at langvarig høy belastning på Schuko kontakter kan føre til varmgang og brann. Maksimal kontinuerlig belastning for en Schuko-kontakt bør ikke overstige 8A. Et alternativ til Schuko-kontakter er de runde industrikontaktene. Disse er mer robuste og tåler dermed høyere strømmer over lengre tid.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/PM%2003-01%20Jordet%20stikk.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Bedrift/Jordet%20st%c3%b8psel.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Stikkontakt og støpsel av typen Schuko</em></p><p><em></em> </p><p><strong>MODE 2</strong></p><p><strong>Alle nye elbiler kan lades på denne måten.</strong> Med denne ladetypen benyttes det en spesialtilpasset kabel mellom bilen og ladeuttaket. På kabelen er det påmontert en styringsboks. Denne omtales ofte som kabelkontrollboks (ICCB – In Cable Control Box) og har som funksjon å øke sikkerhetsnivået. Også i dette tilfellet er ladeuttaket som oftest en vanlig stikkontakt av typen Schuko, men kan også unntaksvis være en industrikontakt.</p><p>Styringsboksen inneholder gjerne en jordfeilbryter og et relé som overvåker jordforbindelsen til bilen. Ladingen vil stoppe dersom jordforbindelsen brytes. I tillegg sender boksen signaler til bilens ladesystem som begrenser ladestrømmen til innstilt verdi. Ladestrømmen kan være justerbar, ofte i området 8 - 13 A. Vær oppmerksom på at uoriginale ladebokser kan ha høyre ladestrøm. Dette øker faren for varmgang. Ved å velge en ladestrøm på 16A på en 16A kurs, vil kursen altså ha en 100 % belastning over lang tid. Dette frarådes på det sterkeste nettopp på grunn av faren for varmgang. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus2-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br>Styringsboksen for en mode 2-lader veier fra 1-3 kg og henger ca. 30 cm fra støpselet. Vekten medfører ofte at støpselet sakte men sikkert blir dratt ut av kontakten. Dette igjen fører til at kontakten ødelegges med fare for påfølgende varmgang. Denne problematikken kan unngås ved å montere en kurv eller krok hvor ladeboksen kan ligge under lading. </p><p> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus2-Bilde2.png?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Unngå at styringsboksen henger slik at all vekten belaster støpselet.</em></p><p><strong></strong> </p><p><strong>MODE 3</strong></p><p><strong>Alle nye elbiler kan lades på denne måten</strong>. Denne ladetypen kan brukes både til normallading og, i noen tilfeller, semihurtiglading med AC. Mode 3-lading består av en egen ladeboks som er montert fast. Dette kan være på veggen hjemme i garasjen eller i form av en ladesøyle på parkeringsplasser. De samme kontroll- og sikkerhetsfunksjonene som finnes i kabelkontrollboksen i Mode 2 er integrert i denne ladeboksen. Det benyttes en spesialkabel fra boksen til bilen. Denne kabelen kan være fast tilkoblet i ladeboksen, eller den kan være løs med et Type 2 støpsel som plugges inn i ladeboksen.</p><p>Med denne ladetypen kan bilen teoretisk sett også levere energi tilbake til det elektriske anlegget. Dette medfører en del utfordringer som vi ikke skal gå inn på her. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus3-Fast-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus3-l%c3%b8s-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Mode 3-lading foregår gjennom spesialtilpassede kontakter for lading av elbiler, som f. eks. kontakter med betegnelsen Type 1 (Yazaki) eller Type 2 (Mennekes). Ladepluggen låses automatisk fast slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette forhindrer at det oppstår livsfarlige lysbuer (gnister). Ladekontaktene er også konstruert for å tåle høy belastning over lengre tid og vil dermed tåle den belastningen lading av elbiler medfører. Denne ladetypen er derfor anbefalt fremfor lading over vanlig stikkontakt av typen Schuko.</p><p> </p><p><em><em><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladestolpe2.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladestolpe3.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></em> </em></p><p><em>Eksempel på ladestolpe med Type 2-ladeuttak som er merket med 3,6 kW tilgengelig ladeeffekt. Her må du bruke en medbrakt ladekabel med Type 2-støpsel.</em></p><p><br><strong>Type 1</strong><br>Kontakter av Type 1 er ikke laget for trefas-lading siden de kun har to pinner for vekselstrøm: en for jord og to for kommunikasjon. Denne kan brukes til AC-lading med enfas 230V opptil 80A som gir en ladeeffekt på ca. 19 kW. Denne typen brukes f.eks. i japanske elbiler. I Norge finner vi ikke ladeuttak for disse støpslene i ladestolpene, bare på ladepluggen som plugges inn i elbilene.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type1-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type1-Ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Eksempel på Type 1 ladeplugg og ladeinntak på elbil.</em></p><p> </p><p><strong>Type 2</strong><br>Kontakter av Type 2 håndterer AC-lading fra 230V/16A/enfas og helt opp til 400V/63A/trefas som gir 43 kW ladeeffekt. Type 2 har tre faseledere: N-leder, jord og signalledere for kommunikasjon mellom bil og ladeboks. EU har foreslått denne som standard for elbillading i Europa. Derfor vil vi komme til å se både elbiler og flere og flere ladestolper med denne kontakten. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladeuttak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladeplugg-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeinntak-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Eksempel på Type 2-ladeuttak i ladestolpe, ladeplugg og ladeinntak på elbil. Type 2-ladeinntaket er her en del av et Combo ladeinntak.</em></p><p><strong></strong> </p><p><strong>MODE 4</strong></p><p>Denne ladetypen innebærer hurtiglading med likestrøm (DC). Laderen sitter i ladepunktet, og elbilens ladesystem kommuniserer med laderen om tilkobling og ladestatus. Ladepluggen låses automatisk fast slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette er svært viktig siden det lades med store strømmer som kunne føre til livsfarlige lysbuer dersom pluggen skulle kunne fjernes under lading. Som du ser nedenfor, finnes det forskjellige kontakter og ladestandarder også for mode 4.</p><p>Mange slike ladestasjoner er allerede bygget ut, og det blir stadig flere. Ladestasjonene plasseres ofte ved bensinstasjoner, butikker, kjøpesentre, spisesteder osv. Ved bruk av hurtigladere kan batteriene lades opp til 80 % kapasitet i løpet av 15-60 minutter avhengig av ladeeffekt og biltype. Batteriene tillater ikke hurtiglading mot slutten av oppfyllingen, så de siste 20 % tar det noe lengre tid å fylle opp.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus-Prinsipp4.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><br><strong>CHAdeMO - Japansk ladestandard:</strong><br>Løsningen er utviklet i samarbeid med bilindustrien i Japan. CHAdeMO brukes på mange av elbilene som hittil har vært vanlige i Norge. De er dermed også vanlig å finne på norske ladestasjoner. Løsningen brukes i dag til DC-lading opp til 50 kW og består av et spesielt ladeinntak på bilen, tilsvarende spesiell ladeplugg, og et kommunikasjonssystem mellom bil og den eksterne laderen. Siden CHAdeMO kun benyttes til DC-lading, må bilene ha et ekstra ladeinntak for normal AC-lading. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Chademo-Ladeplugg-2.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Chademo-ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Her er CHAdeMO ladepluggen som du finner på ladestasjonen og tilhørende ladeinntak på elbilen. </em></p><p><br><strong>Combined Charging System - Europeisk hurtigladestandard:</strong><br>Standarden omtales ofte som Combo eller CCS og skal tåle lading opp mot 90 kW. Dette er en relativt ny standard som er utviklet av amerikansk og europeisk bilindustri. Flere nye elbiler kommer nå med denne løsningen, og stadig flere ladestasjoner bygges derfor med mulighet for denne ladeløsningen. </p><p>Løsningen innebærer at AC-lading og DC-lading er samlet i ett og samme ladeinntak på bilen, derav navnet Combo. I Europa betyr dette at ladeinntaket har en kombinasjon av Type 2-inntak for AC-lading og et ekstra kraftig inntak for DC-lading. Ladepluggen på hurtigladestasjonene har da tilsvarende kombinasjon. Ved hurtiglading skjer kommunikasjon mellom ladestasjon og bil gjennom Type 2-kontakten, mens selve ladestrømmen går gjennom DC-kontakten. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeinntak-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Her er en Combo ladeplugg som du finner på ladestasjonen og tilhørende ladeinntak på elbilen. Ved AC-lading benyttes en Type 2-ladeplugg i øverste del av ladeinntaket på bilen. </em></p><p> <br><strong>Tesla</strong><br>Tesla har i utgangspunktet sin helt egen ladestandard. I Europa leveres imidlertid Tesla Modell S med Type 2 ladeinntak beregnet for en Type 2 ladeplugg, men med modifikasjoner for også å tåle DC-lading med høye strømstyrker. Dette betyr at det er samme ladeinntak for både normallading, AC Type 2-hurtiglading og lading gjennom Teslas superladere for Modell S. Dette er Teslas dedikerte DC-ladepunkt med tilgjengelig ladeeffekt opp mot 120 kW. Det kan også komme adaptere som gjør det mulig å koble Tesla Modell S til andre typer DC-hurtigladere som f.eks. CHAdeMo eller Combo.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Tesla-Type2-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Tesla-Ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Her er Tesla sin ladeplugg og tilhørende ladeinntak på elbilen. Dette er altså en modifisert Type 2 som skal tåle DC-lading med høye strømstyrker. </em></p>Batterier og elbilbranner<p>Dagens elbiler benytter normalt et stort Litium-ionbatteri (Li-Ion batteri) som energilager. Dette er i prinsippet mange mobiltelefonbatterier som er koblet sammen slik at spenningen blir høy. Denne typen batterier har stor energitetthet og tåler store strømbelastninger. Dette gir lavest mulig vekt og lengst mulig kjørelengde. Samtidig har batteriet svært høy virkningsgrad som betyr lite effekttap ved høy belastning. Li-Ion-batteriene kan også hurtiglades. Det vil si at man under gitte forutsetinger kan oppnå 80 % kapasitet på 15 minutter ladetid. </p><p>Denne batteriteknologien har  på den annen side også utfordringer når det gjelder fare for varmgang og brann. Battericellene er pakket tett sammen og en punktering av en celle på grunn av produksjonsfeil eller ytre mekaniske påvirkninger, vil føre til kortslutning og varmgang når den elektrokjemiske energien utløses. Ved en gitt temperatur starter en ukontrollerbar temperaturøkning som kalles ”thermal runaway”. Da begynner battericellen å brenne, og brannen vil spre seg til nærliggende celler med mindre man klarer å kjøle ned det varme området med store mengder vann. Noen Li-Ion-batterier utvikler også oksygen ved en viss temperatur. I tillegg utvikles ofte også fluorgasser som omdannes til flussyre. Dette er svært farlig for mennesker.</p><p>Normalt vil parkering av elbiler og lading av elbiler være sammenfallende. Ved etablering av ladestasjoner i lukkede garasjeanlegg er det derfor viktig å ta hensyn til at brann i elbil har et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil. Slokkeskum eller pulver vil ikke ha samme effekt. Det må benyttes store mengder vann for å kjøle ned batteriet, og innsatsen vil kunne vare i mer enn én time. Dessuten er det meget stor fare for re-antenning i flere dager etter brannen. </p><p>Ladestasjoner for elbil i lukkede garasjeanlegg må derfor planlegges slik at det er tilgang til store mengder slokkevann (10 kbm) og slik at det er lett å få bilen transportert ut i friluft etter redningsinnsatsen. Dersom det også skal etableres hurtigladestasjoner, må layout på denne planlegges og tilrettelegges for mekanisk beskyttelse av elektrisk utstyr. </p><p><strong>Konklusjonen er at man ikke selv må forsøke å slukke batteribrann i elbil, men evakuerer og ringe brann og redningsetaten på 110.</strong></p><p><em class="ms-rteFontSize-1">Kilde: veiledningen «Lading av elektriske biler», utarbeidet gjennom et samarbeid mellom DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO.</em></p>Ny norm for ladeinstallasjoner <p>Normsamlingen «NEK 400: Elektriske lavspenningsanlegg» legges til grunn for bygging av de fleste nye elektriske anlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Det ble utgitt en revidert utgave av denne normsamlingen sommeren 2014. Den reviderte utgaven inneholder en ny delnorm som heter «Forsyning av elektriske kjøretøy». Denne angir minimumsnivået til sikkerhet knyttet til ladeinstallasjoner både når det gjelder ladeuttak hjemme, på jobben og ladestasjoner tilgjengelig for offentligheten. Normen beskriver en rekke spesifikke krav til kurser, ladeuttak og ladeutstyr som skal sikre at sikkerheten ved lading ivaretas. Ved planlegging og bygging av nye ladeinstallasjoner må det tas hensyn til disse kravene. </p>Internkontroll og vedlikehold<p>​Mange virksomheter tilbyr ansatte, besøkende og reisende mulighet til å lade elbiler. Dette kan være i form av vanlige stikkontakter, ladesøyler eller større ladestasjoner. Tilsyn med denne type ladeinstallasjoner avdekker til dels stor slitasje og manglende rutiner for ettersyn og vedlikehold.</p><p>Installasjoner utsettes ofte for store mekaniske påkjenninger, som f.eks. påkjørsler og uforsiktig håndtering av kabler, ladeplugger og øvrig ladeutstyr. Vær og vind bidrar også ytterligere til slitasje. Samtidig er det jo menigmann uten elektrokompetanse som skal bruke utstyret. Dette kan være en skummel kombinasjon med tanke på de relativt store strømmene som installasjonene skal håndtere. Derfor er det svært viktig med gode rutiner for ettersyn og vedlikehold.</p><p>Dette er bakgrunnen for at den nye normen for ladeinstallasjoner stiller krav til rutiner for ettersyn. Normen angir at alle allment tilgjengelige ladestasjoner skal visuelt inspiseres minst én gang pr. uke for å sikre at utstyret ikke har synlige skader og at ladestasjonen ikke har driftsfeil. Videre skal det minst én gang pr. år utføres en grundigere kontroll etter spesifikke krav.</p><p>Alle virksomheter som eier og drifter ladeinstallasjoner må sørge for at dette blir ivaretatt gjennom sitt system for internkontroll. Selv om ladestasjonen ikke er allment tilgengelig, skal virksomheten uansett sørge for at ladeinstallasjonene kontrolleres og vedlikeholdes på lik linje med andre elektriske installasjoner. </p>Mer informasjon<p>Det finnes mye informasjon om elbiler og ladesystemer på Internett. Her er noen sider hvor du kan finne mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet på sidene det linkes til. </p><p>Viktig informasjon til elbileiere: <a href="http://www.vegvesen.no/elbil" target="_blank">www.vegvesen.no/elbil</a> <br>Informasjon om ladestasjoner: <a href="http://www.nobil.no/" target="_blank">www.nobil.no</a>  <br>Informasjon om ladesystemer: <a href="http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen" target="_blank">www.ladestasjoner.no/ladehjelpen</a> <br>Norsk elbilforening: <a href="http://www.elbil.no/" target="_blank">www.elbil.no</a> <br>Norges Automobil-Forbund: <a href="http://www.naf.no/tips-og-rad/elbil" target="_blank">www.naf.no/tips-og-rad/elbil</a>  <br>Prosjektet Grønn Bil: <a href="http://www.gronnbil.no/" target="_blank">www.gronnbil.no</a>  </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Elulykker og strømskaderhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Elulykker og strømskaderElulykker og strømskader
Elkontroll av næringsbygghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg
Sikringsskapet på jobbenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Sikringsskapet på jobbenSikringsskapet på jobben
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo