Markedskontrollhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontroll/MarkedskontrollMarkedskontrollDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver markedskontroll overfor produsenter, importører og markedsførere av elektriske produkter. <p>​Dette er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen og de direktiver som omfattes av denne. <strong>Markedskontrollen er myndighetenes virkemiddel for å kontrollere at produkter er i samsvar med kravene i regelverket.</strong> For elektriske produkter gjelder forskrift av 10.08.1995 nr 713 om elektrisk utstyr. </p><p>Markedskontrollen gjennomføres av DSB i nært samarbeid med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Merking og dokumentasjon kontrolleres, og det foretas enkle visuelle tester. På bakgrunn av erfaring, og kompetanse på produkter og regelverk, sendes meldinger om potensielt farlige produkter til DSB. DSB vurderer behovet for testing hos et uavhengig testhus. En eventuell testrapport vil kun være et hjelpemiddel i den tekniske vurderingen. DSB har det endelige ansvaret for å avgjøre om produkter er i overensstemmelse med regelverket eller ikke.</p><p>Også henvendelser fra forbruker, samt hendelser med produkter, er utgangspunkt for markedskontrollen som utføres av DLE/DSB. </p><p>Dersom det viser seg at et produkt ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene, kan DSB nedlegge forbud mot videre salg og markedsføring av produktet. De kan også trekke  det tilbake fra markedet. Det er oftest brannfare -ikke berøringsfare- som preger de elektriske produktene som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. Derfor vil markedskontroll og overvåkning av elektriske produkter på markedet bidra til redusert risiko for brann i norske hjem. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/MK%20informasjon%20%28003%29.pdf">Her kan du lese mer informasjon om elektriske produkter til produsenter, importører og forbrukere >></a></p>Samsvarserklæring<p>Det er produsent og importørs ansvar å se til at de produktene de produserer eller tar inn i landet tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Denne overensstemmelsen dokumenteres ved en samsvarserklæring med tilhørende teknisk underlagsmateriale: typisk en testrapport. </p><p><strong>En samsvarserklæring er en forsikring som utarbeides av produsenten, eller dennes utpekte representant, innenfor EØS-området om at de produkter de har produsert tilfredsstiller kravene i regelverket. </strong>Det skal utarbeides en samsvarserklæring for hver enkelt type produkt slik at det lett kan identifiseres. </p>Sikkerhetskrav<p>​Kravene i Forskrift om elektrisk utstyr er funksjonelle. Det vil si at de representerer det sikkerhetsnivået produktene forventes å ha. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til bruk av tekniske løsninger under forutsetning av at de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. </p><p>Bruk av standarder er frivillig. <span style="line-height:1.6;">Dersom man be</span><span style="line-height:1.6;">nytter europeiske harmoniserte standarder, antas utstyret å oppfylle de grunnleggende kravene til sikkerhet. Med harmonisert standard menes en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille disse sikkerhetskravene.</span></p>CE-merking<p>​Som tegn på at man kan dokumentere at produktet er i overensstemmelse med sikkerhetskravene, setter produsent, eller dennes utpekte representant innenfor EØS-området, på CE-merket. </p><p>Det er viktig at forbrukerne ikke oppfatter dette som en garanti for at produktet er sikkert. Merket er kun produsentens egen bekreftelse, overfor myndighetene, på at selve produksjonen og dokumentasjonen av produktet er i henhold til regelverket. </p>Nemko-godkjenning<p>Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Før dette var det krav om testing og godkjenning av nærmere spesifiserte elektriske produkter før de ble plassert på markedet (Nemko-godkjenning). Øvrig elektrisk utstyr ble testet av Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale elektrisitetstilsyn. Godkjente produkter ble merket med N (med ring rundt). </p><p>Denne godkjenningsordningen er altså ikke lenger virksom, og er blitt erstattet med utarbeidelse av samsvarserklæring og CE-merking. </p><p>Allikevel vil man i mange tilfeller finne et Nemko-merke, eller et merke fra en annen prøveinstitusjon, på utstyret fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av et utstyr de har laget. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er blant annet et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.</p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/bruk-av-el-utstyrElektrisk utstyr_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elektriske-produkterElektriske produkter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo