Det lokale elektrisitetstilsynhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/Det lokale elektrisitetstilsynDet lokale elektrisitetstilsynDet lokale eltektrisitetstilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker som er forårsaket av elektrisk feil.<p>Alle nettselskaper er, med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om Det lokale elektrisitetstilsyn, pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde.</p><p>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), ved nettselskapet, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE kan på sin side velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre deler av tilsynsarbeidet. </p><p>Arbeidet som utføres av DLE finansieres gjennom den årlige inntektsrammen som nettselskapene tildeles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er altså netteier som skal sørge for at DLE har de nødvendige ressursene til å utføre de lovpålagte oppgavene. Dette betyr at en del av inntektene nettselskapet har på nettleien skal brukes til å finansiere arbeidsoppgavene til DLE. </p>Hvilke oppgaver har DLE?<ul><li>Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.</li><li>Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. I sammenheng med virksomhetstilsynet utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.</li><li>Utføre tilsyn med elvirksomheter (elektroninstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroll av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. </li><li>Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre på at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.</li><li>Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre på at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at det utstyr som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).</li><li>Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning.</li><li>Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker forbundet med bruk av elektrisk strøm.</li></ul><p>Med utgangspunkt i årlige instrukser fra DSB, og lokale risikovurderinger, utarbeider DLE hvert år planer for tilsynsarbeidet. DLE er pålagt å rapportere til DSB om de planlagte tilsynsaktivitetene og resultatet av tilsynsarbeidet. Oppgaver nevnt ovenfor vil være en del av den årlige tilsynsplanen. DLE er også pålagt å samarbeide, og å koordinere sitt tilsyn, med andre HMS-etater som f.eks. Arbeidstilsynet og Brann- og feievesenet. I de fleste fylker er det opprettet lokale/regionale samordningsgrupper under ledelse av Arbeidstilsynet.</p>DLE som en del av offentlig forvaltning<p>DLE er å regne som en del av den offentlige forvaltningen og er forvaltningsmessig underordnet DSB som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet. Dette betyr at DLE må forholde seg til bestemmelsene i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven. Lovverket stiller blant annet krav til habilitet, saksbehandling, arkivering og rett til innsyn i saksdokumenter. </p><p style="text-decoration:underline;">Nedenfor følger en beskrivelse av hierarkiet i forvaltningen av elsikkerhet:</p><p><strong>Justis- og beredskapsdepartementet</strong></p><ul><li><span style="line-height:1.6;">De</span><span style="line-height:1.6;">partementet</span><span style="line-height:1.6;">s hovedmål er å sørge f</span><span style="line-height:1.6;">or at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir opprettholdt og utviklet. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Et over</span><span style="line-height:1.6;">ordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Departementet</span><span style="line-height:1.6;"> har blant annet ansvar for forvaltningsoppgaver som berører enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner, kommuner og statlig virksomhet. </span></li><li><span style="line-height:1.6;"></span><span style="line-height:1.6;">Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</span></li></ul><p><strong>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)</strong></p><ul><li><span style="line-height:1.6;">D</span><span style="line-height:1.6;">SB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risikoer og skadefarer i samfunnet. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og and</span><span style="line-height:1.6;">re uønskede hendelser og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Ett av ansvarsområdene til DSB er å være forvaltningsstyresmakt for sikkerhet ved elektriske anlegg og til elektrisk utstyr. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">DSB sitt tilsyn med elsikkerhet omfatter både installasjon og drift av elektriske anlegg samt markedskontroll av elektriske produkter. DSB legger i denne forbindelse føringer på Det lokale eltilsyn (DLE). </span></li><li><span style="line-height:1.6;">DSB er klageinstans for vedtak fattet av DLE og har mulighet til reise sak om bruk av sanksjonsmidler mot tilsynsobjekter som ikke etterkommer pålegg fra DLE.</span><br></li></ul><p><strong>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)</strong></p><ul><li><span style="line-height:1.6;">DSB har delegert ansvaret for utførelse av tilsyn til DLE. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">DLE er underlagt nettselskapet administrativt. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Under tilsyn utført av DLE kan det avdekkes avvik fra relevante forskrifter som gjør det nødvendig å pålegge tilsynsobjektet å utbedre disse. DLE har myndighet til å gi slike pålegg som er et enkeltvedtak i juridisk forstand. Før det fattes vedtak om utbedring skal imidlertid tilsynsobjektet ha fått en skriftlig tilsynsrapport og et varsel om vedtak. Tilsynsobjektet skal på denne måten få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarslet innen en angitt frist.</span><br></li></ul><p><strong>Sakkyndige selskaper</strong></p><ul><li><span style="line-height:1.6;">DLE har mulighet til å kjøpe kontroll- og informasjonstjenester av sakkyndige selskaper som da foretar den praktiske utførelsen av tilsyns- og informasjonsarbeidet etter fullmakt fra DLE. </span></li><li><span style="line-height:1.6;">Et</span><span style="line-height:1.6;">ter utførte tilsyn kan det sakkyndige selskapet sende tilsynsrapport og varsel om vedtak til tilsynsobjektet. Dersom det sakkyndige selskapet innen angitt frist ikke får tilbakemelding på utbedring av påpekte avvik, eller mottar kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, skal saken overføres til DLE for videre oppfølging.</span><br></li></ul>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

 

 

/bedrift/skoleundervisningSkoleundervisning_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo