Instruert personellhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personellI større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem. <p>Dette har sammenheng med hvilken risiko feilbetjening kan medføre med tanke på skader både av personell og på det elektriske anlegget. Alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring, er forhold som påvirker hvem som kan betjene sikringstablene. Dersom sikringstavlene er beregnet for sakkyndig eller instruert betjening, må virksomheten som bruker tavlene ta hensyn til dette i sitt arbeid med internkontroll. </p><p>En <em>instruert person</em> er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan innebære å skifte sikringer og resette vern eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.</p><p>En<em> sakkyndig person </em>er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).</p>Bruk av instruert personell<p style="text-decoration:underline;">Følgende forhold er forutsetninger for at en virksomhet skal kunne benytte instruert personell:</p><ol><li>Det skal foreligge en skriftlig instruks som klart beskriver omfang av, og begrensninger ved, det arbeidet som den instruerte personen kan utføre. Rutiner for bruk av personlig verneutstyr skal inngå i denne instruksen.</li><li>Opplæringen og instruksen skal være knyttet til ett spesifikt anlegg. </li><li>En instruert person skal gis årlig opplæring og følges opp av en sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan.</li><li>Navnet på den sakkyndige som instruerer, og navnet på den instruerte personen, skal fremkomme av instruksen. </li><li>Den sakkyndige personen skal forsikre seg om at den som instrueres er i stand til å etterleve kravene som gjelder for instruert person, jf. definisjonen.</li><li>Den nedfelte instruksen, og kravet om å gi instruksjon, skal være omfattet av virksomhetens internkontrollsystem eller av andre juridiske avtaler som er bindende for den sakkyndige personen.</li><li>Den sakkyndige personen og den instruerte personen behøver ikke å være ansatt i samme virksomhet. </li></ol><p>Ved tilsyn avdekkes det ofte mangelfull opplæring og manglende, eller mangelfulle, instrukser for ufaglærte som betjener vern i hovedfordelinger og underfordelinger i f. eks. kommunale anlegg og skoler. Dører inn til tavler/fordelingsrom mangler ofte skilt om begrenset adgang og med opplysning om hvem som har adgang. Dørene er i tillegg ofte ulåste. En ordning med ambulerende vaktmester krever at det finnes stedfortreder i tilfeller når fagfolk ikke er tilgjengelige. </p>Kartlegging av behov for instruert personell<p>​Noen virksomheter har elektriske tavler/fordelinger bygget med vern for sakkyndig betjening. Dette nødvendiggjør tilgangen på instruert personell med kompetanse til å opprettholde strømforsyningen inntil bedriftselektrikeren, eller en registrert elektrovirksomhet, kan avdekke og rette feil som har forårsaket utkobling av strømforsyningen. Det er opp til virksomheten/anleggseier selv å kartlegget behovet for instuert personell.</p><p>Det må understrekes at det er virksomheten/anleggseier som er ansvarlig for å dokumentere at sikkerhetskravene etterleves. Virksomheten plikter også å utføre en risikovurdering av om betjening av vern over en bestemt størrelse (i A) og kortslutningseffekter på stedet kan betjenes av en instruert person eller om det i spesielle tilfeller bør påkalles sakkyndige for å gjøre målinger/arbeid på det elektriske anlegget før vernet kan betjenes. Behovet for instruert personell skal fremgå av kompetansekartleggingen og oppdateres årlig. Internkontrollforskriftens § 5 hjemler kravet til slik dokumentasjon.</p><p>Virksomheten plikter å ha en oversikt over instruert personell benevnt ved navn og hvilke anlegg vedkommende har adgang til å betjene. Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter og vil måtte tilpasses virksomhetens størrelse, aktivitet og omfang. Fordelingstavler i virksomheter som er bygget for sakkyndig betjening kan, på bakgrunn av det som er skrevet i avsnittet over, i begrenset omfang, betjenes av personell som har fått tilstrekkelig opplæring av en sakkyndig person.</p>Sikkerhetsopplæring<p>Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av elektriske anlegg (FSE), krever sikkerhetsopplæring av elektrofagpersonell. Virksomheter som kun har ansatt instruert personell for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av denne forskriften, og det stilles derfor ikke formelle krav til tradisjonell FSE-opplæring av instruert personell. Eier av virksomheter med instruert personell har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte personen gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Opplæringen og instruksen skal basere seg på kravene i FSE. Dette fremkommer av veiledningen til FSE § 3. </p>Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag<p>En instruert person kan normalt ikke utføre noen form for inngrep i den elektriske installasjonen eller foreta målinger med bruk av instrumenter. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 6 annet ledd åpner imidlertid for at en person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakobling ved feilsøking og feilretting av komponenter, som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver. </p><p>Dette betyr at personer med fagbrev, som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE). </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler
Elulykker og strømskaderhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Elulykker og strømskaderElulykker og strømskader
Bedriftselektrikerenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo