Elkontroll av næringsbygghttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbyggEn stor andel bygningsbranner skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget eller på noe av det tilkoblede elektriske utstyret. Få fagfolk til å sjekke dette regelmessig!<p>​Gamle elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold og stort strømforbruk er medvirkende årsaker til at tekniske feil ofte fører til brann. På den annen side er det heller ingen garanti for at feil ikke kan oppstå på nyere elektriske anlegg også. </p><p>Av samme årsaker som du har bilen på service, bør du også la fagfolk se på det elektriske anlegget ditt. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. Dersom feil oppdages og utbedres, før det oppstår farlige situasjoner, kan både menneskeliv og betydelige materielle verdier spares. Det kan også være hensiktsmessig å få utført slike kontroller ved eierskifte eller som en uavhengig kontroll av nye elektriske anlegg.</p>Få rabatt på forsikringen<p>Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få en rabatt på forsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. For å opprettholde rabatten er det gjerne en forutsetning at kontrollene utføres regelmessig, litt avhengig av bygningenes risikoklasse. </p><p><a href="http://www.standard.no/elektro" target="_blank">Norsk Elektroteknisk Komité</a> har utarbeidet en serie med normer (NEK 405) som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene.</p><p>Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifisert personell og virksomheter. Det er i dag <a href="http://www.dnv.com/" target="_blank">Det Norske Veritas </a>(DNV) og <a href="http://www.nemko.com/" target="_blank">Norges Elektriske Materiellkontroll</a> (Nemko) som foretar denne sertifiseringen.</p>Termografering<p><img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Kontroll-termofotografering.jpg?RenditionID=6" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:367px;" />Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye. </p><p>Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.</p>Internkontroll<p>​Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr, i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. </p><p>Regelmessig elkontroll og termografering vil kunne være en del av virksomhetens forebyggende arbeid innefor elsikkerhet og dermed en del av internkontrollsystemet. </p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontroll</a></p>Hvordan bestille elkontroll<p>Du kan kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få utført en kontroll av det elektriske anlegget. De vil kunne avdekke eventuelle feil og mangler og gi deg råd om hva som må, eller bør, utredes. </p><p>Dersom du ønsker en elkontroll med muligheter for rabatt på forsikringen, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og undersøke om de har en slik ordning. De vil i så fall kunne svare deg på hvordan dette foregår i praksis.</p><p><a href="/bedrift/skaff-fagfolk">Les mer om hvordan du finner fagfolk</a></p>Det lokale elektrisitetstilsyn<p>​Det lokale elektristietstilsyn (DLE) utfører også tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av ditt elektriske anlegg slik som beskrevet ovenfor. </p><p>Tilsyn utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten, og ved tilsyn med virksomheter vil det i hovedsak fokuseres på virksomhetens internkontrollsystem. DLE vil også foreta stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget, men disse kan ikke sammenlignes med kontrollene som utføres etter normene i NEK 405-serien. Dette medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng.</p><p>Det er heller ikke mulig å bestille vanlige elkontroller fra DLE, men dersom du har spørsmål eller bekymringsmeldinger knyttet til elektrisitet og elektrisk utstyr, kan du kontakte DLE.</p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn">Les mer om Det lokale eltilsyn</a></p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler
Brannstatistikkhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Elulykker og strømskaderhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Elulykker og strømskaderElulykker og strømskader
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobben/elanleggElanlegget_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo