Bedriftselektrikerenhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikerenMange virksomheter har egne elektrofagfolk blant sine ansatte. Dette gjelder spesielt i industrien. Allikevel kan ikke disse utføre arbeider på det elektriske anlegget, eller tilknyttede maskiner og utstyr, helt uten videre.<p>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kunne tidligere gi særskilt samtykke til å etablere en bedriftselektrikerordning for drift og vedlikehold av bedriftens elektriske anlegg der hvor driftsmessige forhold gjorde det nødvendig. Ordningen var omtalt i «Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)» § 12 under pkt. 4 i veiledningen.</p><p>Fra 1. juli 2013 trådte det imidlertid i kraft en ny forskrift: «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (FEK). Denne erstattet forskriftene «Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk» (FKE) og «Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg» (FRE). </p><p>I den nye forskriften er begrepet bedriftselektriker<em>,</em> og kravet om særskilt samtykke fra myndighetene, fjernet. Det overlates nå til foretakene selv å vurdere om de vil være tjent med en slik ordning og hvilke type fagbrev som kreves for å drifte og vedlikeholde foretakets anlegg.</p><p>Den som skal ha det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg, eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal ha kompetanse iht. kravene i forskriften. I tillegg må foretaket være registret i DSB sitt Elvirksomhetregister.</p><p>Hva som faller inn under begrepet «små, enkle høyspenningsanlegg» avgjøres av DSB i hvert enkelt tilfelle, men et eksempel vil kunne være konstantstrøm serieringer for flyplassbelysning.</p>Faglig ansvarlig<p>Kravene til faglig ansvarlig er å finne i <a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739/KAPITTEL_3#%c2%a77" target="_blank"><u><font color="#0066cc">FEK § 7.</font></u></a></p><p>Den som skal ha det faglige ansvaret for <strong>drift og vedlikehold </strong>av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg, eller små, enkle høyspenningsanlegg, må tilfredsstille minst ett av følgende krav:</p><ol><li>Har relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha opparbeidet minst tre års relevant praksis etter endt utdanning. </li><li>Har relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter. </li></ol><p>Relevant fagbrev kan f.eks. være fagbrev som elektriker, automatiker eller energimontør. Vedkommende kan imidlertid kun være faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av anleggs- og utstyrstyper som faller innenfor sitt eget kompetanseområde.</p><p>Det er viktig å merke seg at dersom det innenfor en slik ordning skal utføres <strong>bygging, utvidelser eller endringer </strong>av arbeidsgivers egne elektriske anlegg, så må den faglige ansvarlige tilfredsstille kravene i FEK § 7 første ledd. </p><p>Dette betyr at faglig ansvarlig må tilfredsstille kravene i punkt 1 ovenfor, altså ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha opparbeidet minst tre års relevant praksis etter endt utdanning. Det er imidlertid ikke et krav at vedkommende har bestått installatørprøven, så lenge bedriften kun utfører arbeid på sitt eget elektriske anlegg. Dersom bedriften utfører bygging, drift og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg tilhørende andre underenheter/bedrifter under samme foretak, må likevel faglig ansvarlig kunne dokumentere å ha bestått elektroinstallatørprøven.</p><p>For øvrig må virksomheten i slike tilfeller være registrert i Elvirksomhetsregisteret med arbeidsoppgave/virkeområde «<span style="text-decoration:underline;">Bygging</span>, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg».</p><p>Dersom den faglige ansvarlige kun har master- eller bachelorgrad, kan vedkommende ikke selv «bygge» på virksomhetens anlegg. For å kunne gjøre dette, må man ha relevant fagbrev jf. FEK § 6 første ledd. Så lenge vedkommende tilfredsstiller kravene i FEK § 7, kan denne personen imidlertid utføre enkelte oppgaver knyttet til drift og vedlikehold, jf. FEK § 6 tredje ledd. </p><p>Det er også en forutsetning at den faglig ansvarlige er fast ansatt i foretaket. Foretaket er også ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende, eller delvis sammenfallende, arbeidstid i et annet foretak.</p><p>Mer om dette er å finne i <a href="http://lovdata.no/forskrift/2013-06-19-739/%c2%a75" target="_blank">FEK § 5.</a></p>Person som skal utføre oppgaver<p>Person som skal utføre oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg skal oppfylle kravene i fek § 6 første ledd, som sier: “Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.”</p><p>Dette betyr at minstekravet til person som skal utføre oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske lavspenningsanlegg er at vedkommende skal kunne dokumentere relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene.</p><p>Forøvrig må personer som bygger, drifter og vedlikeholder elektriske lavspenningsanlegg være ansatt i den samme underenheten/bedriften som den faglig ansvarlige.</p><p>En instruert person uten relevant fagbrev kan også gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, forutsatt at dette foregår innennfor definerte rammer og at nødvendig opplæring blir gitt. </p><p><a href="/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert%20personell">Du kan lese mer om instruert personell her>></a></p>Registrering i Elvirksomhetsregisteret<p>Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres i DSB sitt Elvirksomhetsregister. Registreringsplikten gjelder nå også virksomheter som benytter seg av det som gjerne omtales som «bedriftselektrikerordningen».</p><p>Dette gjelder altså virksomheter som med egne ansatte foretar "Drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg" og  "Bygging, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg".</p><p>Registreringsplikten er å finne i <a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130619-0739.html#3" target="_blank"><u><font color="#0066cc">FEK § 3</font></u></a>.</p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret"><u><font color="#0066cc">Les mer om Elvirksomhetsregisteret >>  </font></u></a></p>Internkontroll<p>​Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt. </p><p>For virksomheter som selv står for drift og vedlikehold av egne elektriske anlegg, vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten til de ansatte og sikrer rett faglig utførelse av arbeidet. Dette innebærer blant annet følgende:</p><ul><li>Virksomheten må sørge for at de som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelige, innenfor foretakets normale arbeidstid.</li><li>Virksomheten må være organisert slik at de som har det faglige ansvaret også reelt kan ivareta sitt ansvar i det daglige virket.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er registret i Elsvirksomhetsregisteret, samt rutiner for oppdatering av registrerte opplysninger.</li><li>Det skal foreligge en beskrivelse av ansvars- og arbeidsområdene for faglig ansvarlig og øvrige fagarbeidere som utfører drift og vedlikehold av elektriske anlegg (omfang og begrensninger).</li><li>Dersom virksomheten oppdager feil knyttet til det utførte arbeidet, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem for håndtering av slike saker.</li><li>Virksomheten må besitte rett kompetanse både hos de som er ansvarlige for arbeidet og hos de ansatte som utfører arbeid på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte som arbeider med elektriske anlegg og elektrisk utstyr er kompetente til det arbeidet de utfører. </li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at ansatte får opplæring og at det lages opplæringsplaner i virksomheten.</li><li>Virksomheten må ha en oversikt over kompetansen til de ansatte: både formell og praktisk kompetanse.</li><li>Dokumenterte rutiner for opplæring av eventuelt instruert personell med tilhørende instrukser for hva vedkommende kan utføre.</li><li>Dokumentasjon på årlig opplæring i sikkerhetsforskrifter, herunder Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE).</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell ved arbeid på elektriske anlegg.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy i forbindelse med arbeid på elektriske anlegg.</li></ul><p><a href="/bedrift/internkontroll"><u><font color="#0066cc">Les mer om internkontrol >></font></u></a></p>Nyhetsbladet Elsikkerhet<p>​Nyhetsbladet Elsikkerhet utgis av DSB to ganger i året og har den siste tiden omtalt FEK og bedriftselektrikerordningen i flere omganger;</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2015-02%20Elsikkerhet%2087.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2015-02 Elsikkerhet 87.pdf</a> (side 14)</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2015-01%20Elsikkerhet%2086.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2015-01 Elsikkerhet 86.pdf</a> (side 19)</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2014-06%20Elsikkerhet%2085.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2014-06 Elsikkerhet 85.pdf</a> (side 6)</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2013-12%20Elsikkerhet%2084.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />2013-12 Elsikkerhet 84.pdf</a> (side 6)</p><p> </p>

 

 

 

 

Gir ikke dispensasjonhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Gir ikke dispensasjonGir ikke dispensasjonhttp://www.ostlendingen.no/nyheter/nord-%C3%B8sterdal/gir-ikke-dispensasjon-1.8512814Nord-Østerdal Kraftlag SA, NØK, gir ikke Tynset kommune dispensasjon for utskifting av gatelysarmaturer.2014-07-17T08:47:05Z


logo.gif

 

 

 

 

Lover og reglerhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler
Elulykker og strømskaderhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader/Elulykker og strømskaderElulykker og strømskader
Instruert personellhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell
Er du bekymret for elsikkerheten?http://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/internkontroll/elkontroll-næringElkontroll næring_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo