/bedrift/internkontroll/bedriftselektrikerBedriftselektrikeren_self0

 

 

/bedrift/internkontroll/elkontroll-n%C3%A6ringElkontroll næring_self0

logo.gif

 

 

/bedrift/internkontroll/instruert-personellInstruert personell_self0

 

 

Internkontrollhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/InternkontrollInternkontrollAlle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (herunder også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.<p>​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. </p><p>Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!</p>Hvem skal ha internkontroll?<p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Dette kan også gjelde enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner. </p><p><strong>Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr, i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. </strong></p><p>Det er viktig å merke seg at krav om internkontroll retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget. Dette betyr at virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv eller kun er leietaker. Hvordan ansvar og praktiske oppgaver skal fordeles, må i slike tilfeller avtales mellom utleier og leietaker. </p>Hva skal internkontrollen inneholde?<p style="text-decoration:underline;">​​I følge <a href="http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-19961206-1127-0.html" target="_blank">Internkontrollforskriften § 5</a> innebærer internkontroll at virksomheten skal:</p><ul><li>Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.</li><li>Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.</li><li>Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.</li><li>Fastsette mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.</li><li>Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.</li><li>Kartlegge farer og problemer og, på denne bakgrunn, vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold.</li><li>Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold til, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.</li><li>Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.</li></ul><p><a href="/bedrift/se-også/Oppskrift%20for%20internkontroll">Les mer om hvordan du lager et internkontrollsystem for elsikkerhet i din bedrift.</a></p>Hvor omfattende skal internkontrollen være?<p>​Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. </p><ul><li>Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system. </li><li>For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende. </li><li>Det viktige er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.</li><li>Mange kan allerede ha innført rutiner og tiltak som langt på vei dekker kravene til en internkontroll uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten. </li></ul>Hvem kan hjelpe?<ul><li><a href="http://www.lovdata.no/">​</a>Ta kontakt med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) hvis du har spørsmål knyttet til internkontroll for elektriske anlegg og elektrisk utstyr. DLE fører tilsyn med at virksomheter etterlever kravene til internkontroll innefor sitt område og skal kunne informere og veilede om forskriftenes krav og prinsippene for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. DLE har imidlertid ingen konsulentrolle. </li><li>Det finnes også mye nyttig informasjon om HMS-arbeid og internkontroll på nettstedet Regelhjelp.no og på arbeidstilsynets websider. </li><li>Det finnes også en rekke bedrifter som holder kurs i HMS-arbeid og som selger produkter du kan ha nytte av. Mange installasjonsvirksomheter tilbyr tjenester som kan være til hjelp i arbeidet med internkontroll innen dette fagområdet. </li><li>Husk også at du kan få hjelp av bransje-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.</li></ul>Relevante lenker<p><a href="http://www.regelhjelp.no/" target="_blank">Regelhjelp.no - Veiviser til regelhjelp for virksomheter</a></p><p><font color="#0072c6"><a href="http://www.lovdata.no/" target="_blank">Lovdata</a></font></p><p><a href="http://www.arbeidstilsynet.no/" target="_blank">Arbeidstilsynet</a></p>

 

 

Lover & regler/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifterLover & regler
Oppskrift på internkontroll/bedrift/se-også/Oppskrift%20for%20internkontrollOppskrift på internkontroll

 

 


 

 

 

 

/bedrift/på-jobb-i-andres-hjemHjemmetjenesten_self0
/bedrift/bransjerBransjer_self0

 

 

 

 

/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo