/bedrift/verdt-%C3%A5-viteVerdt å vite_self0

 

 

/bedrift/internkontroll/bedriftselektrikerBedriftselektrikeren_self0

logo.gif

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0

 

 

Informasjonstilbud for fremmedspråkligehttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/fremmedspråklige/Informasjonstilbud for fremmedspråkligeInformasjonstilbud for fremmedspråkligeInformasjonsarbeidet for fremmedspråklige som kommer fra land og kulturer hvor strøm brukes på helt andre måter enn det vi gjør er viktig. De kjenner ofte ikke til elsikkerhet, men Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) kan hjelpe dere i dette arbeidet.<p>Brannstatistikken viser at fremmedspråklige er en risikogruppe. Det har vært flere tragiske branner hvor mennesker med fremmedspråklig bakgrunn har mistet livet. Nærmere halvparten av alle boligbranner skyldes teknisk feil eller feil bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Gode holdninger og kunnskap om elsikkerhet bør derfor formidles til alle som skal bo, eller oppholde seg, i Norge. </p>Noen aktuelle utfordringer<p><strong>Matlaging</strong><br>I store deler av verden brukes det gass e.l. energikilder til matlaging, og derfor er det ukjent for mange å bruke strøm til det. Da er det viktig å informere om faremomentene ved elektriske komfyrer og platetopper. Det kan i enkelte tilfeller også være nødvendig å poengtere at komfyrer ikke kan benyttes til oppvarming slik som varmeovner. </p><p><strong>Oppvarming</strong><br>Tildekking av varmeovner og bruk av varmeovner til å tørke tøy på er også utbredt. Dette kan i utgangspunktet virke som en god idé i mangel av godt norsk tørkevær utendørs, men utgjør naturligvis en stor brannfare. Du skal derfor aldri tørke tøy e.l. på varmeovner eller på noen annen måte dekke til disse.</p><p><strong>Elektriske arbeider</strong><br>I Norge stilles det strenge krav til hvem som kan utføre arbeider på elektriske anlegg, og det er det en god grunn til. I mange andre land kan være mer utbredt med håndverkere som jobber på tvers av fagområder. Ufaglærte som arbeider på elektriske anlegg utgjør nødvendigvis heller ikke den samme risikoen i land med lavere strømforbruk, andre strømssystemer og mer murhusbebyggelse. I Norge er det større sannsynlighet for at tilsvarende ufaglærte arbeider får alvorlige konsekvenser. Det finnes konkrete eksempler på tragiske branner hvor brannårsaken kan knyttes til at ufaglærte fremmedspråklige/arbeidsinnvandrere har foretatt inngrep i det elektriske anlegget.</p><p><strong>Brannfarlige brakker</strong><br>I mange tilfeller bor fremmedspråklige arbeidsinnvandrere i midlertidige boliger som f.eks. brakkerigger og ombygde næringsbygg. Det er ikke uvanlig at de elektriske anleggene i slike tilfeller også er av provisorisk karakter. Kombinasjonen av utstrakt bruk av skjøteledninger, kreative tilpasninger av det elektriske anlegget og noe uforsiktig bruk av elektrisk utstyr, gir økt risiko for brann. Her har virksomhetene som ansetter og innkvarterer slik arbeidskraft et ansvar for å utøve internkontroll og foreta nødvendig opplæring for å ivareta sikkerheten. </p><p><strong>Tilsynet vil deg vel</strong><br>Mange fremmedspråklige kan komme i kontakt med norske tilsynsmyndigheter f.eks. Arbeidstilsynet, brannvesenet og Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Møtet med representanter fra myndighetene kan for mange virke skremmende, men det er viktig å understreke at alle har ett felles mål: nemlig at sikkerheten blir ivaretatt!</p>Informasjonstilbud til fremmedspråklige<p>​Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skal aktivt i, og kostnadsfritt tilby, forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Fremmedspråklige vil være en prioritert målgruppe i denne sammenheng og DLE tilbyr derfor informasjonsopplegg spesielt rettet mot denne målgruppen. Informasjonen vil være tilpasset kjente utfordringer knyttet til denne risikogruppen. Informasjonen foregår normalt på norsk, og det vil derfor være en fordel om deltagerne har tilegnet seg litt norskkunnskaper og kjennskap til norske forhold.</p><p style="text-decoration:underline;">Aktuelle arenaer for et slikt informasjonsopplegg kan være:</p><ul><li>Voksenopplæring</li><li>Helsestasjoner</li><li>Borettslag</li><li>Virksomheter med en stor andel arbeidsinnvandrere</li></ul><p style="text-decoration:underline;">Følgende temaer vil kunne være aktuelle;</p><ul><li>Produksjon, overføring og omsetning av strøm</li><li>Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger</li><li>Brann med elektrisk årsak</li><li>Brannvern</li><li>Strømulykker</li><li>Ansvar for det elektriske anlegget</li><li>Krav til hvem som kan utføre arbeider på elektriske anlegg</li><li>Myndigheter, kontroll og tilsyn</li></ul><p>Dersom du kjenner til situasjoner hvor det kunne være interessant med et slikt informasjonsopplegg, kan du ta kontakt med DLE for å finne ut hva de kan tilby.</p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p>Brannvettskolen<p>​Brannvettskolen.no er et nettsted som er beregnet for skoler og barnehager, men kan også være nyttig for bl.a. voksenopplæring for fremmedspråklige. På denne siden finnes det undervisningsopplegg som tar for seg brannvern og elsikkerhet. Det finnes også mulighet for å bestille materiell og laste ned lærerveiledninger. </p><p>Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen står bak undervisningsoppleggene på nettstedet. De samkjører sentrale aktiviteter om brannvern for skoleelever og barn i barnehage. Gruppa har som formål å utvikle og tilby gratis undervisningsmateriell for barn og unge. Gruppa består av Stiftelsen Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige Forsikring.</p><p><a href="http://www.brannvettskolen.no/">Gå til brannvettskolen.no</a></p>Film om brannsikkerhet<p>Norsk Brannvernforening har laget en film om brannsikkerhet, herunder elsikkerhet. Filmen finnes på 13 ulike språk, og det er utarbeidet tilsvarende brosjyre på 32 språk.</p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=J8J0_lDkT5I" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Se filmen her</a></p><p><a href="https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Les mer hos Norsk brannvernforening</a></p>Brannvern på mange språk<p>​"Brannsikker bolig" er en brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren. Denne er tilgjengelig på 13 språk. </p><p><a href="https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Gå til Brannvernforeningen</a></p>

 

 

 

 


 

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/32 språk_blank0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo