Virksomheter som omsetter elektrisk materiellhttp://nettalliansen.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/bransjer/omsetning-av-elektrisk-materiell/Virksomheter som omsetter elektrisk materiellVirksomheter som omsetter elektrisk materiellDet kreves rutiner for å sikre at omsetning av elektrisk utstyr og materiell er i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Dette sikrer at forbrukerne skal kunne kjøpe trygge og sikre elektriske produkter. <p>​Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er i hovedsak produsenten eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet, men også de som omsetter produktene har et ansvar. </p>Internkontroll<p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen.</p><p>Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. </p><p><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om internkontrollsystem for elsikkerhet</a>.</p><p style="text-decoration:underline;">For de som produserer, importerer eller distribuerer elektrisk utstyr og materiell, vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontrollen:</p><ul><li>Det skal finnes rutiner som skal sikre at utstyr som omsettes er i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og Produktkontrolloven. </li><ul><li>Her kan nevnes rutiner for innkjøp og mottakskontroll.</li></ul><li>Samsvarserklæring må kunne fremskaffes innen fem (5) dager når tilsynsmyndighetene etterspør dette.</li><li>Det skal finnes rutiner for melding av alvorlige hendelser med elektrisk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</li><li>Forbrukere skal opplyses om begrensninger i retten til å installere elektrisk materiell som omsettes.</li></ul><p><a href="https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/">Les mer om produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr på DSB sin nettside</a>.</p>Opplysningsplikt ved salg av elektrisk materiell<p>Fra 1. juni 2006 skal alt elektrisk materiell, som forbruker ikke selv kan montere/installere i den faste installasjonen i et elektrisk anlegg, merkes. Virksomheter som selger og/eller markedsfører slikt elektrisk materiell til forbruker er ansvarlig for merkingen.</p><p>Følgende skal opplyses: <strong>"Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet"</strong></p><p>Det er et krav om at opplysningen skal gis før forbruker kjøper materiellet.</p><p>I butikker kan selve materiellet være merket eller så kan merkingen plasseres på et godt synlig sted i umiddelbar nærhet, f.eks. på salgshyllen eller plakater ved salgshyllen.</p><p>Hvis materiellet eller emballasjen merkes, bør dette gjøres på forsiden av produktet slik at kjøper lett ser informasjonen.</p><p>All informasjon skal være på norsk.</p><p>Ved markedsføring av materiell gjennom annonser (f.eks. aviser, blader, tidsskrifter, fagblader, internett, reklamemateriell distribuert til alle hustander) skal det tydelig fremgå at dette kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.</p><p>I kataloger skal hver side hvor materiell markedsføres/presenteres være merket, enten ved et forklarende symbol eller tekst.</p><p>​<strong>Eksempler på materiell som skal merkes:</strong></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Bedrift/Salg%20av%20elmateriell.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><strong></strong> Kravet om merking fremkommer av <a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110114-0036.html#13" target="_blank">Forskrift om elektrisk utstyr § 13</a>.</p>Meldeplikt ved alvorlige hendelser<p>​Alvorlige hendelser med elektrisk utstyr skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</p><p>Produsent, importør eller distributør som vet, eller burde vite, at elektrisk utstyr vedkommende har gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko, skal straks informere DSB om dette. Dette fremkommer av <a href="http://www.lovdata.no/all/tl-19760611-079-0.html#6b" target="_blank">lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 6b.</a></p><p><a href="https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veileder/veileder-om-meldeplikt-ved-farlige-produkter/" target="_blank">Les mer om meldeplikten på DSB sine nettsider</a>.</p>Tilsyn og markedskontroll<p>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver markedskontroll overfor produsenter, importører og markedsførere av elektriske produkter. ​Dette er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen og de direktiver som omfattes av denne. </p><p>Markedskontrollen er myndighetenes redskap for å kontrollere at produkter er i samsvar med kravene i regelverket. </p><p>Markedskontrollen gjennomføres av DSB i nært samarbeid med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). </p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontroll">Les mer om markedskontroll</a>.</p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/skaff-fagfolkFinn fagfolk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0

Nettalliansen AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo